Kiltatuotevastaava / Head of Guild Merch

Kiltatuotevastaava johtaa kiltatuotetoimikuntaa, jonka tehtävänä on kehittää ja myydä kiltatuotteita.

Kiltatuotetoimikunta hoitaa sekä uusia että olemassaolevia tuotteita. Uuden kiltatuotteen luomiseen kuuluvia työvaiheita ovat ainakin designin kehittäminen, toimittajayrityksen etsiminen, markkinointi, myynti ja jakelu. Varastossa olevia tuotteita toimikunta on myynyt ompeluilloissa, kandikeskuksella ja Smökissä.

Tämä oli kiltatuotetoimikunnan ensimmäinen toimintavuosi, joten sen toimintatavat muotoutuvat edelleen ja kehittämismahdollisuuksia varmasti löytyy. Kiltatuotevastaava ei yksin hoida kaikkea, vaan toimikuntalaisetkin ottavat projekteista vastuuta. Tänä vuonna kullekin uudelle tuotteelle/tuoteryhmälle on muodostettu oma pieni vastuutiimi, johon kuuluu kiltatuotevastaava ja 1-3 toimikuntalaista. Tiimi katsoo että projekti etenee ja esimerkiksi kirjoittelee viestejä yrityksille ja killalle. Kiltatuotevastaavan omia erityisiä vastuita ovat viestintä rahastonhoitajan kanssa, varastoista huolehtiminen ja kokousten järjestäminen projektitiimin tai toimikunnan kesken.

Kiltatuotetoimikunta ei ole killan ainoa taho, joka on tekemisissä kiltatuotteiden kanssa, vaan esimerkiksi hallitus myy kiltatuotteita kiltiksellä ja PhTMK hankkii fukseille haalarit. Kiltatuotevastaavan tänä vuonna edistämiin tuotteisiin kuuluu kiltapaidat, taskumatti, uudet haalarimerkit (tulossa), kalenteri (tulossa) ja eräs vielä julkaisematon tuote. Pestin edistäminen on aikataulullisesti varsin joustavaa, joten homman määrää voi säädellä oman ja toimikunnan jaksamisen mukaan.

Kysymyksiä roolista voi laittaa mulle täällä tai TG:ssä @FilipEller.


The Head of Guild Merch leads the Guild Merch Committee, whose task is to develop and sell guild products.

The guild merch committee manages both new and existing products. The steps involved in creating a new guild product contain at least designing the product, finding a supplier, marketing, sales and distribution. The committee has sold the products that are in stock at sewing evenings, the undergraduate center and Smökki.

This was the guild product committee’s first year of operation, so its operating methods are still taking shape and there are certainly opportunities for improvement. The guild product manager does not handle everything alone, but committee members also take responsibility for projects. This year, a small main team has been formed for each new product/product group, which includes the guild product manager and 1-3 committee members. The team sees that the project is progressing and for example communicates with companies and the guild. The Head of Guild Merch’s own special responsibilities include communication with the treasurer, storing the products and organizing meetings between the project team or committee.

The guild products committee is not the only body in the guild that deals with guild products, but for example the board sells guild products at kiltis and PhTMK gets overalls for the fuksis. The products worked on by the Head of Guild Merch this year include guild shirts, hip flasks, new overall badges (coming soon), the calendar (coming soon) and a yet to be released product. The work is quite flexible in terms of schedule, so the amount of work can be adjusted according to your own and the committee’s ability.

You can ask me questions about the role here or on TG @FilipEller.

1 Like