Yleistä tietoa vaaleista 2023 / General information about the 2023 elections

English below


Heippa kiltalaiset!

Tietokillan hallitus on päättänyt, että vuoden 2023 vaalikokous on kolmiosainen. Vaalipäiviksi valikoituivat keskiviikko 18.10.2023, torstai 9.11.2023 sekä tiistai 21.11.2023.

Hallitus on lisäksi päättänyt esittää kiltakokoukselle, että vuoden 2024 hallitus valitaan hallituksenmuodostajan avulla. Hallitus perustelee hallituksenmuodostajan käyttöönottoa vaalikokouksen sujuvoittamisella sekä killan toiminnan tehostamisella. Hallituksenmuodostajalla on mahdollisuus saada syvempi ymmärrys hakijoista sekä heidän vahvuuksistaan haastattelujen avulla kuin kiltakokouksella. Tämän lisäksi tuleva hallituksenmuodostaja voi halutessaan paremmin painottaa tiettyjä teemoja seuraavan vuoden toiminnassa.

Hallitus tiedostaa, että prosessi on hallituksenmuodostajalle raskas, minkä takia aikaa hallitushakijoiden haastatteluille on varattu reilusti. Hallitus haluaa prosessista myös mahdollisimman läpinäkyvän, joten kaikkien hallitukseen tai toimikuntapuheenjohtajaksi hakevien tulee tehdä hakemus tälle foorumille.

Hallituksenmuodostaja haastattelee hallitukseen hakijat ja koostaa esityksensä killan seuraavasta hallituksesta. Jos kiltakokous hyväksyy tämän esityksen, muodostuu esitetyistä henkilöistä killan seuraavan vuoden hallitus. Jos esitys hylätään, koostaa hallituksenmuodostaja ensisijaisesti uuden esityksen hallituksesta. Kiltakokouksella on kuitenkin myös oikeus valita uusi hallituksenmuodostaja tai esittää toisen valintamenettelyn käyttöä.

Kun uusi hallitus on vahvistettu kokouksessa, se haastattelee hakijat toimikuntien puheenjohtajiksi ja muodostaa haastatteluiden perusteella esityksensä killan seuraavan vuoden toimikuntien puheenjohtajistosta. Tämä esitys tuodaan kiltakokoukselle, joka hyväksyy tai hylkää sen.

Kaikki informaatio vaaleista tulee tälle foorumille ja toivoisinkin, että pääosa keskustelusta käytäisiin täällä (huom: vaalifoorumin sisältöä ja rakennetta päivitetään tulevan viikon aikana).

Kysymyksiä vaaleista tai hallituksen esittämästä vaaliprosessista yleisesti voi esittää killan nykyiselle puheenjohtajalle joko tällä foorumilla, Telegramitse @Tietokila tai sähköpostitse puheenjohtaja@tietokilta.fi. Telegramin Tietokilta-kanavalla voi myös keskustella vaaleista ja muusta niihin liittyvästä, mutta vastauksia hallitukselta ei tällöin voida taata. Lopuksi haluaisin vielä painottaa, että kaikki keskustelu käytäisiin asiallisessa hengessä ja muita kunnioittaen.

Kokouskutsu ja kokouksen esityslista toimitetaan killan sääntöjen mukaisesti sähköpostitse sekä killan ilmoitustaululle viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä kokouspäivää. Muu kokousmateriaali toimitetaan hyvissä ajoin ennen ensimmäistä kokouspäivää.

Tietokillan hallituksen puolesta,
Joonas Sorvari
Tietokillan hallituksen puheenjohtaja


Hello guildees!

The board of the Computer Science Guild has decided that the 2023 election meeting will be held in three parts. The election dates chosen are Wednesday, 18.10.2023, Thursday, 9.11.2023, and Tuesday, 21.11.2023.

Furthermore, the board has decided to propose to the guild meeting that the 2024 board be chosen by a former of the board. The board justifies the introduction of the former of the board by streamlining the election meeting and enhancing the efficiency of the guild’s operations. The former of the board will have the opportunity to gain a deeper understanding of the applicants and their strengths through interviews, compared to the guild meeting. Additionally, the future former of the board can, if desired, better emphasize certain themes in the guild’s activities for the next year.

The board acknowledges that the process can be demanding for the former of the board, which is why several weeks of time has been allocated for the interviews with board applicants. The board also wants the process to be as transparent as possible, which is why all those applying for the board or chairpersons of committees must submit their applications on this forum.

The former of the board will interview the board applicants and compile their proposal for the guild’s next board. If this proposal is approved at the guild meeting, the suggested individuals will form the guild’s board for the next year. If the proposal is rejected, the former of the board will primarily compose a new proposal for the board. However, the guild meeting also has the right to choose a new former of the board or suggest an alternative selection process.

Once the new board is confirmed at the meeting, they will interview the applicants for committee chair positions and create their proposal for the guild’s committee chairpersons for the next year. This proposal will be presented to the guild meeting, which will approve or reject it.

All information about the elections will be posted on this forum, and I hope that the majority of the discussion will take place here (note: the content and structure of the election forum will be updated in the coming week). General questions about the elections or the proposed election process can be directed to the current chairman of the guild, either on this forum, via Telegram @Tietokila, or by email at puheenjohtaja@tietokilta.fi. Discussions about the elections and related matters can also take place on the Tietokilta Telegram channel, but responses from the board cannot be guaranteed in that case. Finally, I would like to emphasize that all discussions should be conducted in a respectful manner.

The meeting notice and agenda will be sent according to the guild’s rules by email and posted on the guild’s notice board at least one week before the first meeting date. Other meeting materials will be provided well in advance of the first meeting date.

On behalf of the board of the Computer Science Guild,
Joonas Sorvari
Chairman of the Board

1 Like

English below


Vaalien 2023 aikataulu

12.10.2023 Vaalistartti
Vaalistartti Otakaari 20 isolla puolella. Ohjelmassa yleistä fiilistelyä vaaleista sekä mahdollisuus saunoa. Tämän lisäksi tapahtumassa kerrotaan hallituksenmuodostajasta sekä siitä, miten hakea rooleihin tänä vuonna.

12.10.2023 Ehdokasasettelu hallituksenmuodostajaksi sekä hallituksen jäseneksi alkaa

18.10.2023 Vaalikokouksen ensimmäinen osa
Hallituksenmuodostajaehdokkaiden haastattelut
Hallituksenmuodostajan valinta
Muut ajankohtaiset asiat, mm. sääntömuutokset
Kokoustauko 9.11.2023 saakka

18.10.2023 Ehdokasasettelu toimikuntien puheenjohtajiksi alkaa

18.10.-6.11.2023 Valittu hallituksenmuodostaja haastattelee hallitukseen hakijat

26.10.2023 Haku hallitukseen sulkeutuu

6.11.2023 Hallituksenmuodostajan esitys hallituksesta julki killalle

9.11.2023 Vaalikokouksen toinen osa
Hallituksen valinta, hallituksenmuodostajan esityksen pohjalta
Toimikuntien asettaminen, hallituksenmuodostajan esityksen pohjalta
Kokoustauko 21.11.2023 saakka

9.11.-18.11.2023 Tuleva hallitus haastattelee hakijat

13.11.2023 Haku toimikuntien puheenjohtajiksi sulkeutuu

18.11.2023 Tulevan hallituksen esitys toimikuntien puheenjohtajista julki killalle

21.11.2023 Vaalikokouksen kolmas osa
Toimikuntien puheenjohtajien valinta, tulevan hallituksen esityksen pohjalta
Killan muiden toimihenkilöiden (kuten ISOvastaava sekä TEK-yhdyshenkilö) valinta, tulevan hallituksen esityksen pohjalta
Killan toiminnantarkastajien valinta
Killan oltermannin valinta
Muut käsiteltävät asiat, kuten ponnet


Schedule for the 2023 elections

12.10.2023 Election Kick-off
Election Kick-off at Otakaari 20 on the big side. The program includes general hype about the elections and the opportunity sauna. Additionally, the board will provide information at the event about the former of the board and how to apply for roles this year.

12.10.2023 Candidacy for the former of the board and board members begins

18.10.2023 First part of the election meeting
Interviews with former of the board candidates
Selection of the former of the board
Other current matters, such as rule changes
Meeting break until 9.11.2023

18.10.2023 Candidacy for committee chairpersons begins

18.10.-6.11.2023 The selected former of the board interviews board applicants

26.10.2023 Applications to the board closes

6.11.2023 The former of the board’s proposal for the board published to the guild

9.11.2023 Second part of the election meeting
Selection of the board, based on the former of the board’s proposal
Appointment of the committees, based on the board former of the board’s proposal
Meeting break until 21.11.2023

9.11.-18.11.2023 The future board interviews committee chairperson applicants

13.11.2023 Applications to committee chairpersons closes

18.11.2023 The future board’s proposal for committee chairpersons published to the guild

21.11.2023 Third part of the election meeting
Selection of committee chairpersons, based on the future board’s proposal
Selection of other guild officials (such as ISO responsive and TEK contact person), based on the future board’s proposal
Selection of the guild’s auditors (toiminnantarkastajat)
Selection of the guild’s oltermanni
Other matters

Moikka kiltalaiset!

Saatiin hallituksen kanssa tieto, että vaalikokouksen ensimmäisen osan päälle osuu Information Security -kurssin tentti. Tästä johtuen päätimme siirtää ensimmäisen osan päivää aikaisemmaksi, ja uusi päivämäärä on 18.10. Muokkasin tämän tiedon myös tuohon alkuperäiseen viestiin.

Ystävällisin terveisin,
Joonas Sorvari
Tietokillan hallituksen puheenjohtaja


Hi guildees!

We received information that the first part of the election meeting coincides with the Information Security course exam. Therefore, we have decided to move the date of the first part by a day, and the new date is October 18th. I have also updated this information to the original message.

On behalf of the board of the Computer Science Guild,
Joonas Sorvari
Chairman of the Board

Miten toimitaan tilanteissa, joissa joku hallituspohjan rooli ei saa hakemuksia ennen vaalikokouksen toista osaa tai joku hallintorooli jää ilman hakemusta ennen kolmatta osaa? Aiemmin rooliin on ollut mahdollista ilmottautua ehdolle/päästä suolatuksi vielä vaalitilanteessa, jolloin rooli saadaan täytettyä.

1 Like

Moi Mikko,

Hallitusrooleihin näyttää olevan jo hyvin hakijoita ja haku toimikuntapuheenjohtajistoon ei ole vielä auki.

Kuitenkin, tällaisessa tilanteessa aletaan joko kalastelemaan vapaaehtoisia tai vaihtoehtoisesti lähdetään pohtimaan kyseessä olevan toimikunnan kriittisyyttä killan toiminnassa. Päätös siitä, mitä tilanteessa tehtäisiin on kuitenkin loppujenlopuksi hallituksen muodostajan.

Tietokillan hallituksen puolesta,
Joonas Sorvari
Hallituksen puheenjohtaja

Moikka kilta,

Todettiin hallituksen kanssa, että haku toimikuntapuheenjohtajistoon olisi järkevää avata mahdollisimman pian. Tästä syystä olemmekin päättäneet avata ehdokasasettelun toimikuntien puheenjohtajistoon jo huomenna, heti kokoustauolle siirtymisen jälkeen.

Päivitin tämän tiedon myös aloituspostaukseen.

Tietokillan hallituksen puolesta,
Joonas Sorvari
Hallituksen puheenjohtaja


Hello Guild,

We’ve concluded with the board that it would be sensible to have the application period for the committee chairpersons open as soon as possible. For this reason, we have decided to open the candidate nomination for the committee chairpersons tomorrow, right after the meeting break starts.

I’ve also updated this information in the initial post.

On behalf of the board of the Computer Science Guild,
Joonas Sorvari
Chairman of the Board