Roosa Rauhala Viestintävastaavaksi / for the Head of Communications

Moi!

Olen Roosa, neljännen vuoden tietotekniikan opiskelija, ja haen Viestintävastaavan rooliin vuodelle 2024. Aiemmin olen ollut killan toiminnassa mukana ISOna kolmena peräkkäisenä vuonna.

Päätin hakea rooliin, sillä vastaisin mielelläni killan viestinnästä, tiedonkulusta ja sosiaalisen median kanavista. Olen myös kiinnostunut johtamaan killan Tiedotustoimikuntaa sekä toimimaan hallituksen jäsenenä. Viestintävastaavan tehtävä on tärkeä killan brändin kannalta, minkä vuoksi pyrkisin olemaan aktiivinen ja luotettava toimihenkilö.

Keskeisimpiä vahvuuksiani roolin kannalta ovat hyvät kommunikaatiotaidot sekä luovuus. Etenkin koen olevani taitava tuottamaan tekstiä moniin eri asiayhteyksiin sekä suomen että englannin kielillä. Kanssani on myös helppo tulla toimeen! :smiling_face:

Kysymyksiä voi esittää tässä ketjussa tai Telegramissa @roosarauhala <3

Hi!

I am Roosa, a fourth-year Computer Science student, and I am applying for the role of Head of Communications for the year 2024. As for my previous activities in the guild, I have been a tutor (ISO) for three consecutive years.

I decided to apply for the role because I would like to be responsible for the guild’s communication channels, information flow, and social media accounts. I am also interested in becoming the chair of the guild’s Communications committee as well as a member of the board. The role of Head of Communications is integral in terms of the guild’s brand, which is why I would strive to be an active and reliable committee official if chosen for the position.

My key strengths in terms of the role include good communication skills and creativity. I am particularly talented at producing text for various contexts in both Finnish and English. I am also easy to get along with! :smiling_face:

Feel free to ask any questions in this thread or via Telegram @roosarauhala <3

2 Likes

Moi Roosa – hienoa että haet hallitukseen!

Kysytäänpä suoraan muutama kysymys itse tehtävään liittyen:

 • Tietokillalla on monia tiedotus- ja somekanavia (nopeasti tulee mieleen: Telegram, Instagram, TikTok, LinkedIn, nettisivut, eri rekrykanavat). Mitkä näistä (tai muista) ovat tuttuja? Mitkä ovat mielestäsi toimivia tai relevantteja killalle? Mitä pitäisi kehittää, jättää pois, tai lisätä?

 • Miten hallituksen tiedotus koko killalle on toiminut tänä vuonna? (Ennen kaikkea muu kuin tapahtumatiedotus, eli esim. kokoukset yhteenvetoineen ja aktiivisuusmahdollisuudet.) Onko sinulla ideoita, miten kehittäisit sitä eteenpäin?

 • Miten haluaisit kehittää killan brändiä eteenpäin, ja ketkä ovat sen keskeisimmät kohderyhmät?

 • Miten näet englannin kielen aseman killan tiedotuksessa? Koetko, että sitä kehittämällä voisi esimerkiksi aktivoida KV-opiskelijoita paremmin killassa?

And of course same in English:

 • Tietokilta has many information & social media channels (quick braindump: Telegram, Instagram, TikTok, LinkedIn, website, various recruitment channels). Which do you think are working well or relevant for the guild? What should be improved, dropped, or added?

 • How well has the board’s communication towards the guild worked this year? (Especially non-event things, like meetings and their summaries, and activity opportunities.) Do you have ideas on how to develop this further?

 • How would you like to develop the guild’s brand, and what are the main audiences for it?

 • How do you see the role of English in the guild’s communications? Do you think developing it might, for example, encourage international students to be more active in the guild?

Onnea vaaleihin!


Petrus

Hei Petrus, kiitos hyvistä kysymyksistä!

Tietokillalla on monia tiedotus- ja somekanavia (nopeasti tulee mieleen: Telegram, Instagram, TikTok, LinkedIn , nettisivut, eri rekrykanavat ). Mitkä näistä (tai muista) ovat tuttuja? Mitkä ovat mielestäsi toimivia tai relevantteja killalle? Mitä pitäisi kehittää, jättää pois, tai lisätä?

Lähtökohtaisesti kaikki mainitsemasi killan tiedotus- ja somekanavat ovat itselleni ainakin joissain määrin tuttuja. Tosin esimerkiksi Tietokillan Facebookissa en ollut aikaisemmin vieraillut. Mielestäni hyvin ovat toimineet etenkin Telegramin tiedotuskanavat, Instagram ja eri rekrykanavat. Koen edellä mainittujen, sekä Tietokillan nettisivujen, olevan erityisen relevantteja killalle ja tämän jäsenille. Pyrkisin panostamaan etenkin näihin, mutta toisaalta myös esimerkiksi TikTok on kasvanut paljon suosiossaan viime vuosien aikana. Jos tulevilla toimikunnan jäsenillä on intoa, tänne voisi tehdä enemmänkin postauksia.

En usko, että mitään tiedotus- tai somekanavaa tarvitsisi varsinaisesti poistaa, mutta tietenkään jokaista ei voi ylläpitää yhtä aktiivisesti. Esimerkiksi juurikin Facebookia tarkasteltuani en usko, että tähän kannattaisi kohdistaa suurta määrää resursseja. Aiemmat Facebook-postaukset eivät ole saaneet suurta määrää aktiivisuutta ja alusta on muutenkin menettänyt suosiotaan etenkin nuorten keskuudessa.

Miten hallituksen tiedotus koko killalle on toiminut tänä vuonna? (Ennen kaikkea muu kuin tapahtumatiedotus, eli esim. kokoukset yhteenvetoineen ja aktiivisuusmahdollisuudet.) Onko sinulla ideoita, miten kehittäisit sitä eteenpäin?

Mielestäni hallituksen tiedotus killalle on ollut toimivaa tänä vuonna. Koen, että Telegramissa ja viikkotiedotteissa tulee ilmi keskeinen tieto esimerkiksi kokouksista ja aktiivisuusmahdollisuuksista. Uskon, että nykyinen malli informoi aiheista kiinnostuneita, mutta ei ole kuitenkaan liian päällekäyvä henkilöille, joilla taas ei ole juurikaan mielenkiintoa hallituksen asioita kohtaan. Kuuntelisin toki mielelläni palautetta aiheeseen liittyen, jos tulen valituksi Viestintävastaavan rooliin.

Miten haluaisit kehittää killan brändiä eteenpäin, ja ketkä ovat sen keskeisimmät kohderyhmät?

Koen, että killan brändin kohderyhmät vaihtelevat riippuen somekanavasta. Esimerkiksi rekrykanavien kohderyhminä ovat nykyiset sekä valmistuneet opiskelijat, kun taas Instagramia saattavat tarkastella myös tietotekniikan alasta kiinnostuneet lukiolaiset. Yleisesti ottaen sanoisin kuitenkin, että keskeisimpiä kohderyhmiä brändille ovat juurikin alasta kiinnostuneet ihmiset, opiskelijat sekä (mahdolliset) partner-yritykset.

Etenkin ajatellen alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kohderyhmää, haluaisin tarjota resursseja liittyen esimerkiksi koulutukseen hakemiseen. Lisäksi mielestäni brändin kannalta olisi tärkeää, että sosiaalisessa mediassa tehtäisiin postauksia killan eri tapahtumista, ja näissä olisi myös mukana alan opiskelijoita. Koen, että esimerkiksi killan Instagram-sivuilla tämä on toteutettu hyvin.

Miten näet englannin kielen aseman killan tiedotuksessa? Koetko, että sitä kehittämällä voisi esimerkiksi aktivoida KV-opiskelijoita paremmin killassa?

Mielestäni on tärkeää, että tiedotteet ja muu tärkeä informaatio on saatavilla myös englannin kielellä, sillä killalla on paljon KV-opiskelijoita. Viikkotiedotteen voi tilata myös englanninkielisenä, mikä on mielestäni hyvä juttu. Toisaalta esimerkiksi Tietokillan nettisivuilla on huomattavasti paljon vähemmän tietoa englanniksi, mikä voisi olla eräs kehityskohde, jonka avulla KV-opiskelijoita saisi aktivoitua. Viestintävastaavana ottaisin mielelläni vastaan KV-tiedotukseen liittyviä parannusehdotuksia kansainvälisiltä opiskelijoilta ja muilta aiheeseen perehtyneiltä :smiling_face:

Hi Petrus, thank you for the great questions!

Tietokilta has many information & social media channels (quick braindump: Telegram, Instagram, TikTok, LinkedIn , website, various recruitment channels ). Which do you think are working well or relevant for the guild? What should be improved, dropped, or added?

I’m at least somewhat familiar with all the information and social media channels that were mentioned. Although, I had not visited, for example, the Computer Science guild’s Facebook account before. In my opinion, the Telegram information channels, Instagram, and various recruitment channels have worked particularly well. The aforementioned, as well as the guild’s website, are especially relevant for the guild and its members from my point of view. I would try to allocate resources to them in particular, but on the other hand, for example TikTok has grown a lot in popularity over the past few years. If the future committee members are enthusiastic enough, more posts could be made on the platform.

I don’t think that any information or social media channel would need to be completely dropped, but not all of them can be updated or maintained as frequently. For example, after taking a look at the guild’s Facebook account, I came to the conclusion that it may not make sense to allocate a lot of resources for this platform. The previous Facebook posts have not received much engagement, and the platform has been losing popularity, especially among young people.

How well has the board’s communication towards the guild worked this year? (Especially non-event things, like meetings and their summaries, and activity opportunities.) Do you have ideas on how to develop this further?

I think that the board’s communication towards the guild has worked well this year. In my opinion, the Telegram channels and weekly bulletins contain the relevant information about, for example, meetings and activity opportunities. I believe that the current implementation informs those interested in the topics, but is not too overbearing towards people who, on the other hand, have little interest in such matters. However, I would be open to receiving feedback on the topic if chosen for the role of the Head of Communications.

How would you like to develop the guild’s brand, and what are the main audiences for it?

In my opinion, the main audiences for the guild’s brand vary depending on the social media channel in question. For example, the target groups of the recruitment channels are current students and graduates, while the guild’s Instagram account may also be viewed by high schoolers interested in computer science studies. Generally, I would say that the most important target audiences for the brand are the people interested in computer science, students, and (potential) partner companies.

Especially considering the target group of students interested in computer science, I would like to offer resources related to, for example, the CS application process. Additionally, I think it would be important in terms of the brand to post about various guild events, as well as to include computer science students in the posts. For example, the guild’s Instagram account considers these aspects quite well.

How do you see the role of English in the guild’s communications? Do you think developing it might, for example, encourage international students to be more active in the guild?

I think it is essential for announcements and other important information to be available in English as well since the guild has a lot of international students. The weekly bulletin can also be received in English, which I think is a good thing. However, the English version of the guild’s website has much less information in it, which could be an area of improvement that might encourage participation in guild activities among international students. As the Head of Communications, I would be happy to receive suggestions for improving the guild’s English information flow from international students and others interested in the topic :smiling_face:

1 Like

Hei Roosa, mahtavaa että hallitushommat kiinnostaa!

Tässä muutama kysymys:

 • Mahdollisena Wappuna, olette heränneet hallituksen kanssa kolmelta aamuyöllä ja kantaneet killan teltan Ullanlinnanmäelle sillistä varten. Muu hallitus on jo menossa nukkumaan, mutta huomaat, että olette unohtaneet grillin kaasupullon varastolle. Mitä tulee ensimmäisenä mieleesi? Miten reagoit?

 • Mikä motivoi sinua eniten toimimaan killan vapaaehtoistehtävässä? Miten edistaisit ja varmistaisit, että oma motivaatio riittää koko vuodeksi?

 • Hallitus kokoustaa kesätauon ulkopuolella vähintään kerran viikossa. Kuinka arvioisit aikaresurssejasi hallitustoimintaan tulevan vuoden osalta?

Speedround:

 • Mikä on paras ideasi killan rastille esimerkiksi Aalto Partyssa?

 • Hallitukselle tavallisesti kasautuu paljon tehtäviä, joita kukaan muu ei ole valmis hoitamaan eli perinteisiä nakkihommia. Mikä on mielenkiintoisin tai erikoisin nakkihomma mihin olet joutunut?

 • Mikä on paras huone T-talolla?

Moi Mikael, kiitos mielenkiintoisista kysymyksistä!

Mahdollisena Wappuna, olette heränneet hallituksen kanssa kolmelta aamuyöllä ja kantaneet killan teltan Ullanlinnanmäelle sillistä varten. Muu hallitus on jo menossa nukkumaan, mutta huomaat, että olette unohtaneet grillin kaasupullon varastolle. Mitä tulee ensimmäisenä mieleesi? Miten reagoit?

Ensimmäisenä alkaisin miettimään tapoja, joilla ratkaista ongelma. Myös sanoisin asiasta paikalla oleville henkilöille, jotta voisimme yhdessä päättää, miten tulisi toimia. Tarvittaessa lähtisin hakemaan kaasupulloa. Yleisesti ottaen yrittäisin välttää hätääntymistä ja toimia tilanteessa loogisesti.

Mikä motivoi sinua eniten toimimaan killan vapaaehtoistehtävässä? Miten edistaisit ja varmistaisit, että oma motivaatio riittää koko vuodeksi?

Eniten minua motivoi halu vaikuttaa killan asioihin, sekä tehdä näiden eteen töitä. Haluaisin olla mukana kehittämässä ja edistämässä kiltalaisille tärkeitä asioita, mikä toteutuu käytännössä hallituksen jäsenenä päätöksentekoon osallistumalla, sekä Viestintävastaavan tehtävissä pitämällä killan jäsenet ajantasalla relevantista toiminnasta. Lisäksi yleisesti mielestäni olisi kiva päästä tutustumaan uusiin ihmisiin!

Edistäisin oman motivaationi ja jaksamiseni riittämistä muistamalla myös vapaa-ajan tärkeyden. Lisäksi koen omatoimisen, huolellisen aikataulusuunnittelun auttavan asiaan. En kuitenkaan usko, että motivaationi lopahtaisi kesken vuoden – persoonana olen luotettava siinä mielessä, että jos lupaan lähteä johonkin tehtävään mukaan, hoidan sen myös loppuun asti huolella.

Hallitus kokoustaa kesätauon ulkopuolella vähintään kerran viikossa. Kuinka arvioisit aikaresurssejasi hallitustoimintaan tulevan vuoden osalta?

Arvioisin aikaresurssieni riittävän hallitus- ja kiltatoimintaan oikein hyvin. Saan kandin valmiiksi nyt syksyllä, ja maisterin alkaessa voin ottaa kursseja oman jaksamiseni mukaan. Myös nykyinen osa-aikatyöni (assarointi) päättyy tämän vuoden joulukuussa, joten aikaa tulee näillä näkymin olemaan ensi vuonna paljon.

Mikä on paras ideasi killan rastille esimerkiksi Aalto Partyssa?

Mielestäni olisi kiva, jos killan rastissa sovellettaisiin jotain tietotekniikan osa-aluetta tai useampia sellaisia. Esimerkiksi eräs idea johonkin tapahtumaan voisi olla rasti, jossa pitäisi arvailla mikä on tekoälyn sanomaa ja mikä ei, ns. pienimuotoinen Turingin testi.

Hallitukselle tavallisesti kasautuu paljon tehtäviä, joita kukaan muu ei ole valmis hoitamaan eli perinteisiä nakkihommia. Mikä on mielenkiintoisin tai erikoisin nakkihomma mihin olet joutunut?

Vuoden tai pari taaksepäin olin ISOilemassa, ja meidän piti käydä ostamassa vilttejä, mikä ei itsessään tietenkään ole mitenkään poikkeuksellista. Tapaus kuitenkin jäi mieleen, sillä erikoista oli, kuinka vaikeaa näiden löytäminen päätyi lopulta olemaan. Kävimme ISOryhmäläiseni kanssa lähes koko Ainoan kauppakeskuksen läpi ja ainut viltti, joka löytyi tuntien etsimisen jälkeen, maksoi noin 50€. Muistaakseni päädyimme lopulta improvisoimaan ja käyttämään pyyhkeitä vilttien sijasta :sweat_smile:

Mikä on paras huone T-talolla?

TiKin kiltis <3

1 Like

Moikka Roosa,

Tosi kiva kuulla, että Viestintävastaavan rooli kiinnostaa :smiling_face: Tässä vielä muutama kysymys!

 • Millaista on mielestäsi hyvä tiedotus?
 • Miten pitäisit Tiedotustoimikunnan aktiivisena niin että somekanaviin päivitellään säännöllisesti?
 • Oletko jo miettinyt, mitä laittaisit viikkotiedotteen pohjanurkkaukseen? :eyes:

Hei Elsa, kiitos paljon kysymyksistä! :smiling_face:

Millaista on mielestäsi hyvä tiedotus?

Mielestäni hyvä tiedotus on informatiivista; esimerkiksi viikkotiedotteissa täytyy tulla ilmi oleelliset tapahtumat sekä toiminta killan, AYYn ja muiden kiinnostavien tahojen osalta. Tiedotuksen kielen tulisi olla helppolukuista, mutta kuitenkin huoliteltua muun muassa kirjoitusvirheiden osalta. Asiat olisi hyvä esittää melko tiiviissä muodossa, jotta oleellisimmat pointit, kuten tapahtuman paikka ja ajankohta, tulisivat esille. Nykyisissä viikkotiedotteissa erityisen hyödyllisiä ovat mielestäni kalenteriosuus, jossa tapahtumien ajankohdat luetellaan, sekä yleisesti alalukuihin jaottelu, jotta lukija voi halutessaan hypätä kiinnostavaan osuuteen heti.

Miten pitäisit Tiedotustoimikunnan aktiivisena niin että somekanaviin päivitellään säännöllisesti?

Uskon, että Tiedotustoimikunnan saa pidettyä aktiivisena tehokkaan kommunikaation avulla. Aktiivista kommunikaatiota saa edistettyä livetapaamisten lisäksi muun muassa Telegramia käyttäen. Esimerkiksi toimikunnan Telegram-ryhmässä voisi kysellä, onko halukkaita osallistumaan postauksen tekemiseen jostain tietystä tapahtumasta.

Lisäksi yhteistyö muiden toimikuntien kanssa voisi olla keino, jonka avulla somekanaviin saataisiin lisättyä aktiivisuutta sekä vaihtelua. Esimerkiksi abeille suunnatut julkaisut yhteishaun aikoihin, kuten myös Otso mainitsi hakemuksessaan abimarkkinointivastaavaksi, olisivat hyvä tapa huomioida Tietokillan brändin tärkeää kohderyhmää sekä totetuttaa yhteistyötä Tiedotus- ja Abimarkkinointitoimikuntien välillä.

Oletko jo miettinyt, mitä laittaisit viikkotiedotteen pohjanurkkaukseen? :eyes:

Pohjanurkkauksessa on ollut kaikenlaista vuosien varrella, viikon luontovideosta kuvakilpailuihin. Itse kuitenkin olen tykännyt tämänvuotisista, viikottaisista kissavideoista. Vaikka tämä nyt ei ole oma originaali ideani, haluaisin kuitenkin jatkaa perinnettä, sillä tykkään kissoista erittäin paljon :3 Toisaalta formaattia voisi ehkä muokata jotenkin, esimerkiksi videot → gifit. Tämän lisäksi oleelliset linkit tulisivat tietenkin edelleen löytymään pohjanurkkauksesta.

1 Like