Minea Erviö ja Henri Tunkkari Alumniyhdyshenkilöiksi

Heissan kilta!

Haemme alumniyhdyshenkilön tehtävään parina, sillä uskomme, että yhdessä voimme tuoda monipuolista näkemystä ja kokemusta killan alumnitoimintaan! Molemmat meistä ovat pitkän linjan kilta-aktiiveja ja tuntevat killan toimintaa syvällisesti. Minean vahva tausta tapahtumajärjestelyssä tuo mukanaan kokemusta tapahtumien suunnittelusta ja organisoinnista, kun taas Henrin yritysyhteistyökokemus antaa näkökulmaa alumnitoiminnan ja yritysmaailman yhteenliittämiseen.

Olemme erityisen innoissamme siitä, että alumnitoiminnassa ei ole vielä vakiintuneita raameja tai useita perinteisiä tapahtumia. Tämä antaa meille mahdollisuuden luoda ja kokeilla omia ideoitamme matalalla kynnyksellä, mikä sopii mainiosti meidän aktiivisille ja kokeilunhaluisille viboillemme.

Meille on tärkeää, että kilta ja sen alumnit eivät ole vain kaksi erillistä ryhmää. Haluamme tuoda alumneja lähemmäksi kiltalaisia. Uskomme, että alumneilla on paljon annettavaa, etenkin uraneuvonnassa ja muissa opintoihin liittyvissä asioissa. Olisi hienoa, jos alumneilla olisi myös mahdollisuus nähdä, mitä killassa nykyään tapahtuu ja miltä killan toiminta näyttää heidän valmistumisensa jälkeen.

Tavoitteenamme on tehdä alumnitoiminnasta lähestyttävämpää tuoreille alumneille ja tarjota matalan kynnyksen verkosto juuri työelämään siirtyneille. Tiedämme, että monelle siirtyminen opiskelusta työelämään voi olla haastavaa, ja haluamme auttaa tässä siirtymässä mahdollisimman paljon.

Lopuksi, suunnitelmissamme on koota alumnitoimikunta, joka on aktiivisesti mukana alumnitoiminnan ja yhteyden kehittämisessä. Jos meidät valitaan tehtävään, meidän alumnitoimikunta olisi mahtava paikka innokkaille kiltalaisille tulla kokeilemaan villejä ideoita ja kehittämään toimintaa uuteen suuntaan!

Syysterveisin toivotteleepi

Minea ja Henri :- )


Hi Guild!

We are applying for the role of Alumni Coordinator as a pair, believing that together we can bring a diverse perspective and experience to the guild’s alumni activities! Both of us have been long-time guild activists and are deeply familiar with the guild’s operations. Minea’s strong background in event organization brings experience in event planning and management, while Henri’s experience in corporate collaboration provides insight into connecting alumni activities with the corporate world.

We are especially excited that the alumni activities do not yet have established structures or many traditional events. This gives us the opportunity to create and try out our own ideas with ease, which perfectly suits our active and experimental vibes.

It’s important to us that the guild and its alumni are not just two separate groups. We want to bring alumni closer to guild members. We believe that alumni have a lot to offer, especially in career counseling and other study-related matters. It would be great if alumni also had the opportunity to see what’s currently happening in the guild and what the guild’s activities look like after they’ve graduated.

Our goal is to make alumni activities more accessible to recent alumni and provide a low-threshold network for those just entering the working world. We know that for many, transitioning from studies to work can be challenging, and we want to assist as much as possible in this transition.

Finally, we intend to establish an alumni committee that is actively involved in the development of alumni activities and communication. If we are selected for the role, our alumni committee would be a fantastic place for enthusiastic guild members to try out wild ideas and develop our alumni culture in a new direction!

With warm autumn greetings,
Minea & Henri :- )

1 Like

Moikka Minea ja Herni!

Kiva, että ootte hakemassa alumnivastaaviksi. Alla olisi muutama kysymys teille:

 1. Milloin ajattelitte itse alumnoitua?
 2. Minkälainen aikataulu tai suunnitelma teillä on alumnitoimikunnan kokoamiseksi ja miten aiotte rekrytoida jäseniä siihen? Pitäisikö jäsenistön koostua nykyisistä kiltalaisista vai alumneista?
 3. Miten aiotte innostaa alumneja osallistumaan alumnitoimintaan ja minkälaista toimintaa suunnittelette järjestävänne?
 4. Pitäisikö alumnitoiminnan olla pääasiassa nykykiltalaisia (esimerkiksi seminaareja) vai alumneja (esimerkiksi rennot illanvietot alumnien kesken) varten?
 5. Miten aiotte viestiä alumneille ja kiltalaisille suunnitelmistanne ja tulevista toimista?
 6. Vastavalmistuneiden mukaan saaminen alumnitoimintaan on erityisen tärkeää. Kuinka aiotte varmistaa, että tieto alumnitoiminnasta tavoittaa varsinkin vastavalmistuneet?
 7. Millaisia konkreettisia tavoitteita olette asettaneet alumnitoiminnan kehittämiselle?
 8. Mitä roolia näette kiltalaisilla olevan alumnitoiminnan kehittämisessä, ja miten aiotte kannustaa heitä osallistumaan?
 9. Onko teillä joitain erityisiä projekteja tai tapahtumia mielessä alumnitoiminnan edistämiseksi?
 10. Kuinka aiotte mitata alumnitoiminnan onnistumista ja kerätä palautetta alumneilta? Onko teillä mielessä joitain KPI-mittareita, joita aiotte hyödyntää tässä?

Onnea vielä haastatteluihin!

Syysterkuin,
Joonas


Hi Minea and Herni!

Nice that you are applying to be alumni representatives. Here are a few questions for you:

 1. When are you going to become alumni yourselves?
 2. What is your timetable or plan to set up an alumni committee and how do you plan to recruit members? Should the members consist of current guild members or alumni?
 3. How do you plan to encourage alumni to participate in alumni activities and what kind of activities do you plan to organise?
 4. Should alumni activities be mainly for current members (e.g. seminars) or for alumni (e.g. casual hangouts among alumni)?
 5. How will you communicate your plans and future activities to alumni and guild members?
 6. Involving recent graduates in alumni activities is particularly important. How do you plan to ensure that information about alumni activities reaches in particular recent graduates?
 7. What concrete objectives have you set for the development of alumni activities?
 8. What role do you see guild members playing in the development of alumni activities and how do you intend to encourage their involvement?
 9. Do you have any specific projects or events in mind to promote alumni activities?
 10. How do you plan to measure the success of alumni activities and collect feedback from alumni? Do you have any KPIs in mind that you intend to use for this?

Good luck for the interviews!

With autumn terkkus,
Joonas

Moi Minea ja Henri!

Siistiä että haluatte edistää kiltaa tällä sektorilla! Joonas kysyikin jo melko monta hyvää kysymystä, joten kysyn vain pari:

 1. Killalla on ilmeisesti noin kolme enemmän tai vähemmän epäaktiivista alumniyhdistystä. Koetteko, että alumnitoiminta on paremmassa paikassa killan siipien suojassa, vai pitäisikö jotain olemassaolevaa tai uutta alumniyhdistystä herätellä? Mikä olisi mielestänne luonteva työnjako toimikunnan ja yhdistyksen välillä?

 2. Hallinnon koon venymisen mm. tuplanimityksien myötä on koettu jo nyt mm. vaikeuttavan ryhmäyttämistä. Usean henkilön valitseminen samaan rooliin voi vaikeuttaa myös esim. innokkaiden henkilöiden löytämistä seuraavalle vuodelle. Olisitteko valmiita hakemaan tehtävään virallisesti yksilöinä? Nimityshän ei sinänsä määrää mitään konkreettisen työnjaon osalta.

Tsemppiä haastatteluihin!


Petrus

Kiitos molemmille kiperistä kysymyksistä! Tämä on tosiaan vasta hakemus rooliin, eikä meillä ole vielä lukkoonlyötyä strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koko vuodelle. Tässä kuitenkin alustavaa pohdintaa esille nostamistanne aiheista:

Joonas:

 1. Minea yrittää valmistua ennen (mahdollista) Wappua ja Henri on maisteriopintojensa loppuvaiheessa. Alumnoituminen voidaan kuitenkin nähdä mielestämme myös henkisenä muutoksena, kun kilta-aktiivivuodet ovat takana päin ja työt kolkuttelevat. Siksi suunnittelemme, ettei virallinen alumnistatus olisi este alumnitoimintaan osallistumiselle.
 2. Alumnitoimikunnan kokoamiseksi suunnitelma noudattaa killan muiden toimikuntien rekryaikatauluja. Tavoitteena on luoda yhdistelmä avoimen haun ja henkilökohtaisen rekrytoinnin kautta monipuolinen ja motivoitunut toimikunta, joka koostuu sekä nykyisistä kiltalaisista että alumneista.
 3. Haluamme järjestää matalan kynnyksen tapahtumia, joihin alumnit voivat osallistua rennosti. Tavoitteemme on rakentaa vahva alumniverkosto, jonka myötä on helpompi järjestää yhteisiä tapahtumia kiltalaisten kanssa.
 4. Toiminnan painopistettä on alussa hyvä kallistaa enemmän alumneille, mutta pidemmän päälle keskittyä kiltalaisten ja alumnien yhdistämiseen. Kiltalaisille suunnattu budjetti tulee aina käyttää ensisijaisesti killan nykyisiin jäseniin.
 5. Viestintäkanavina suunnittelemme käyttävämme perinteisen Telegram-ryhmän lisäksi sähköpostia ja LinkedIniä, ottaen huomioon kohderyhmän ja viestin luonteen.
 6. Yhteistyö yliopiston kanssa ja aktiivinen tiedottaminen esimerkiksi fuksiryhmien kautta ovat keinoja tavoittaa vastavalmistuneita ja informoida heitä alumnitoiminnasta.
 7. Tavoitteemme ovat alumnitoiminnan näkyvyyden lisääminen ja verkostoitumismahdollisuuksien luominen, vaikka strategia ei ole vielä täysin muotoutunut.
 8. Nykyisiä kiltalaisia pitää mielestämme kuunnella, jotta alumnitoiminnasta saadaan myös heitä palveleva. Mutuilemme. Että esimerkiksi juuri uraneuvontaan ja alumneilta kuultaviin historiallisiin sattumuksiin on kiinnostusta kiltalaisten kesken, ja alumnit ovat näissä aspekteissa tärkeä voimavara!
 9. Erikoisprojekteja ja tapahtumia on jo mainittu hakemuksessa ja niitä kehitetään edelleen alumnitoiminnan edistämiseksi.
 10. Onnistumista mitataan muun muassa osallistumisasteilla, alumnien aktiivisuudella ja palautteella. Harkitsemme myös KPI-mittareiden, kuten conversion rate (CR), churn rate ja net asset value (NAV) suhteen seuraamista sekä OKR-tavoitteiden asettamista.

Petrus:

 1. Koemme, että killan siipien alla alumnitoiminnalla on mahdollisuus hyödyntää killan resursseja ja verkostoja tehokkaammin, mikä voi johtaa suurempaan jatkuvuuteen ja aktiivisuuteen. Olisi kuitenkin hyödyllistä selvittää, mitä nykyiset alumnit toivovat ja millaisina he näkevät olemassaolevien tai mahdollisten uusien alumniyhdistysten roolit tässä. Koemme, että killan tehtävänä voisi olla ensisijaisesti alumnien ja opiskelijoiden yhteentuominen, sekä alumnien ohjaaminen alumnitoiminnan pariin, eikä niinkään itse alumnitoiminnan tai -yhdistyksen pyörittäminen. Lisäksi suunnitelmiin kuuluu benchmarkata alumnitoimintaa muilta yhdistyksiltä, kuten Prodekolta, jolla on erittäin aktiivinen alumniverkosto. Heidän kokemuksistaan voisi saada arvokkaita oppeja Tietokillan alumnitoiminnan kehittämiseen.
 2. Hallinnon koon paisuminen on toki haaste, mutta mielestämme se kaipaa toisenlaista ratkaisua, kuin esim. parihakemusten kieltäminen, tai vaihtoehtoisesti ennakkoon kommunikoidut ehdotukset rooliin valittavien määrästä. Varmaankin tuleva hallitus voi suunnitella tähän ratkaisua, sillä asian ratkaisun ei pitäisi olla toimihenkilöpuheenjohtajahakijoiden vastuulla. Esim. joidenkin toimikuntien yhdistäminen voisi olla tämän toimiva ratkaisu tulevaisuudessa, tai tiettyjen yhteyshenkilöiden valinta toimarien keskuudesta. Näemme, että virallisesti toimikunnan puheenjohtajan virassa oleville jää kuitenkin toimihenkilöitä enemmän vastuuta, jonka haluamme jakaa. Mikäli valinta nyt jää parihakemuksesta kiinni, olemme valmiita keskustelemaan vaihtoehtoisesta ratkaisusta.

English: Translate with chatgpt