Mikael Siidorow hallituksen muodostajaksi ja puheenjohtajaksi / for Former of the Board and Chair 2024

(in English below)

Hei, olen Mikael, kolmannen vuoden tikkiläinen ja kuluvan vuoden hallituksessa opintovastaavana. Lisäksi olen ollut aktiivinen ISOna, digitoimikunnassa ja abitoimikunnassa.

Opintovastaavan roolissa olen päässy laajasti näkemään minkälaisia rakenteita yliopiston hallinnossa ja päätöksenteossa on, ja miten yliopiston ja killan välistä yhteistyötä rakennetaan ja edistetään. Lisäksi olen päässyt keräämään kiltalaisilta mielipiteitä ja edistämään niitä yliopiston suuntaan. Muutamia merkittäviä saavutuksia on ainakin käynnissä oleva IT-luokkien uudistuskokeilu, yliopiston tekoälyohjeistus sekä kiltahuoneen keittiöremontin edistäminen yhdessä nykyisen puheenjohtajan, Joonaksen, kanssa.

Näenkin puheenjohtajan pestin itselleni melko luonnollisena jatkumona kilta-yliopisto-yhteistyön kannalta opintovastaavasta. Tavattavat kasvot ovat tutut kuten myös monet vaikutettavat asiat. Hallitusvuonna on myös tullut tutummaksi yhdistyslaki ja killan vuosikello sekä mitä kaikkea vuoden aikana täytyykään saada aikaiseksi, mutta jäljellä on myös paljon opittavaa.

Puheenjohtajana Joonas on käynnistänyt useita merkittäviä projekteja sekä yhdenvertaisuustoiminnan edistämisessä että vaalien uudistamisessa. Kuitenkin, vaalifoorumeillakin nähtävän keskustelun myötä, on ilmeisen selvää, että kiltatoiminnassa on vielä kehitettävää. Mielestäni on hyvä idea kokeilla uutta, sillä jos sitä ei todeta toimivaksi, voidaan aina palata aikaisempaan toimintatapaan.

Mihinkään rakenteelliseen haasteeseen ei ole yhtä ratkaisua tai mitään hopealuotia. Koen, että nykyistä päätöksentekoa on pitkälti toteutettu mututuntumalla, ja haluasinkin mahdollisena puheenjohtana toteuttaa laajemman kiltakyselyn (idea lainattu AS:ltä ja Hämäläis-osakunnalta :sweat_smile:), jossa kartoitetaan kiltalaisten näkemyksiä kiltatoiminnasta laajemmin. Tavoitteena tutkia nykyistä järjestelmää ja pohtia mitä uudistuksia on kannattavaa toteuttaa.

Lisäksi haluaisin yhdessä motivoituneen ja aktiivisen varapuheenjohtajan sekä hallituksen kanssa edistää hallinnon sisäistä ryhmäytymistä, toteuttamalla monipuolisempia virkistystapahtumia ja useammin. Haluaisin toimintaan osallistumisen olevan mahdollista matalalla kynnyksellä, eikä aina niin alkoholipainoitteista.

Jos heräsi kysyttävää hakemuksen sisällöstä tai sen ulkopuolelta niin jättäkää kommenttia tai lähettäkää viestiä Telegramissa @mikaelsiidorow! :sparkles:


Heyo, I’m Mikael, a third-year computer science student and the Head of Academic Affairs in the current board. Additionally, I have been active as a tutor, in the digitalization committee and the student marketing committee.

As the Head of Academic Affairs, I have been able to see what kind of structures there are in the university management and decision making, and how collaboration between the university and guild are built and advanced. Furthermore, I have collected feedback from the guild members and forwarded them to university. Some notable achievements are the currently ongoing IT classroom refresh experiment, the university guidelines for AI, and the guild room kitchen renovation, with the current Chair, Joonas.

I see the Chair as a natural continuum for me from the view of guild-university collaboration. The faces are familiar as are many of the things that are influenced in the role. The Association Act and the guild’s year clock as well as everything that needs to be done have become more familiar as part of the board, though there is still much to learn.

As the current Chair, Joonas has started many meaningful projects in both starting equity activities and reforming the elections. However, as apparent also from the current discussions on the forum, it is obviously clear that there is still much to be developed with regard to guild activities. In my opinion it is good to try something new, and if it is not found functional, we can always return to the previous mode of operation.

There is never one solution or a silver bullet to a structural challenge. I believe, that the current decision making process has largely been lead by gut feeling, and as possible Chair, I would like to carry out a larger guild survey (idea borrowed from AS and Häme Student Nation :sweat_smile:), in which we can map guild members’ views on guild activities more broadly. The goal is to research the current system and ponder what kind of reforms are worthwhile to implement.

In addition, I would like to encourage the internal bonding of the Committee Chairs together with a motivated and active Vice Chair and Board, by organizing more diverse recreational events more often. I want participation to be possible with a lower barrier of entry and not always so alcohol-based.

If any questions arose from the application or otherwise, please leave a comment or shoot me a message on Telegram @mikaelsiidorow! :sparkles:

3 Likes

Moi Mikael! Upeaa että olet hakemassa! : )

Tässä muutama kysymys

 • Hallituksenmuodostajana, tarpeellisten virkanimikkeiden lisäksi, millaisia profiileja ja (sosiaalisia?)rooleja pyrkisit hallituseen valikoimaan?

 • Puheenjohtajuus vaatii aloitekykyä ja selkeää visiota siitä minne kiltaa kuuluisi ohjata. Osaatko kertoa jonkin hauskan anekdootin siitä miten olet toiminut oma-aloitteisesti ja pitkänäköisesti?

 • Missä näet tietokillan PJ-vuotesi jälkeen? Entäs kymmenen vuoden kuluttua?

 • Kuka on killan tärkein henkilö?

 • Kuuluisiko killalla olla vuosittaisen toimintasuunitelman lisäksi pidemmän tähtäimen strategia? Jos kyllä, mitä asioita killan kuuluisi linjata strategiassaan? Jos ei, niin miksi kilta ei tarvitse strategiaa?

 • Kuinka arvioisit aikaresurssejasi joita kykenet omistamaan kiltatoimintaan tulevan vuoden osalta?

Tsemppiä vaaleihin :zap:

T. Visa Pollari, TiKHPJ’19

Moikka Mikael!

Kiva nähdä, että PeeJiittely kiinnostaa!

Minulla olisi muutama kysymys killan sisäisestä valta- ja päätöksentekodynamiikasta:

 • Miten näät, että kiltakokouksen, hallituksen ja hallinon yhteistyön pitäisi toimia? Onko tässä mielestäsi parannettavaa?

 • Kuka/ketkä ovat tietoisimpia killan toiminnasta ja tilanteesta? Kuuluisiko heidän tulkintaan luottaa?

 • Miten näät hallituksen puheenjohtajan roolin kahdessa aikasemmassa kysymyksessä?

Tsemppiä vaaleihin!

vanha mouho

Moi Mikael – siistiä että näistä tuli kunnon vaalit!

Voisin kysyä pari kysymystä käytännön suunnitelmista:

 • Kiltakysely toteutettiin edellisen kerran kesällä 2021. Vastaukset lienee jo poistettu, joten en osaa sanoa niiden määrästä mitään, mutta tyypillisesti aktiivisuus killan kyselyissä on ollut melko laimeata. Onko aika kypsä uudelle kierrokselle, ja miten motivoidaan rivikiltalaiset vastaamaan?

 • Kiltakyselyn laatiminen ja tuloksien saanti menevät helposti melko pitkälle toimikauteen, ja joka tapauksessa hallinnon kasaamiseen ne eivät ehdi. Miten käyttäisit tämän vaikutusmahdollisuuden ennen kiltakyselyä?

 • Tarvitaanko hallinnon ryhmäyttämiseen muuta konkreettista kuin parempia virkistyksiä? Mitä muuta?

Same in English:

 • A guild survey was last conducted in summer 2021. The responses should be deleted by now, so I can’t say much about their number, but typically the activity in guild surveys has been quite low. Is the time ripe for a new round, and how do we motivate guild members to respond?

 • Preparing a guild survey and getting results will quickly end up quite late in your term, and in any case won’t be ready for assembling the administration. How would you use this opportunity to develop the guild before the survey?

 • Does better internal bonding of the administration require some other concrete things than better recreation? If yes, what are your plans?

Onnea vaaleihin!


Petrus

Hei Visa, Oskari ja Petrus! Kiitos paljon ajatuksia herättävistä ja haastavista kysymyksistä.


Hallituksenmuodostajana, tarpeellisten virkanimikkeiden lisäksi, millaisia profiileja ja (sosiaalisia?)rooleja pyrkisit hallituseen valikoimaan?

Ehdottomasti ykköskriteereinä hallitukseen ovat motivaatio ja innostus aktiiviseen kiltatoimintaan. Oma-aloitteisuus ja valmius hoitaa nakkihommia ovat myös erittäin arvokkaita. Hallitukseen olisi hyvä saada monenlaisia profiileja ja näkökulmia sekä nuorempia että vanhempia opiskelijoita, jotta tieto vanhasta sekä ideat uudesta olisivat tasapainossa.

Puheenjohtajuus vaatii aloitekykyä ja selkeää visiota siitä minne kiltaa kuuluisi ohjata. Osaatko kertoa jonkin hauskan anekdootin siitä miten olet toiminut oma-aloitteisesti ja pitkänäköisesti?

Mieleeni tulee vahvimpana anekdoottina fuksivuoden kesätyönhaku. Aloitin valmistautumisen varhain syksyllä, kun totesin sen hetkiset taitoni olevan puutteelliset. Käytin paljon vapaa-aikaa ja etenkin joululoma meni osaamisen kehittämiseen ja työnhakuun valmistautumiseen. Sinnikkyyteni lopulta palkittiin, kun pääsin haastatteluihin ja sain oman alan työpaikan.

Missä näet tietokillan PJ-vuotesi jälkeen? Entäs kymmenen vuoden kuluttua?

Vuoden jälkeen toivon, että killan hallinto- ja toimikuntarakennetta on tarkasteltu ajatuksen kanssa, ja hallitus on tehnyt pohjaesityksen, joka perustuu kiltalaisten näkemykseen. Näen, että kilta luottaa hallitukseen ja uskaltaa kokeilla uutta, kunhan se on perusteltua.

Kymmenen vuoden kuluttua, toivon että killalla on uudet nettisivut. Lisäksi toivon, että killan ja korkeakoulun sekä laitoksen yhteistyö on entistä tiiviimpää, sillä molemmilla on toisilleen paljon annettavaa. Toivon myös, että killassa on edelleen vähintään yhtä monta aktiivista toimijaa ja vapaaehtoistoiminta kukoistaa. Muuten on hankala ennustaa niin pitkälle tulevaisuuteen, kymmenen vuotta on melko pitkä aika ja todennäköisesti yliopiston opintotarjontakin on nähnyt monenmuotoista uudistusta.

Kuka on killan tärkein henkilö?

Killan toiminnan kannalta tärkein ja valtavan aliarvostettu henkilö on yrityssuhdevastaava. Yrityssuhdevastaava takaa killan aktiiveille mahdollisuuden toteuttaa haluamanlaisiaan ja houkuttelevia tapahtumia jäsenistölle, mahdollistaen käytännössä kaiken kiltatoiminnan.

Kuuluisiko killalla olla vuosittaisen toimintasuunitelman lisäksi pidemmän tähtäimen strategia? Jos kyllä, mitä asioita killan kuuluisi linjata strategiassaan? Jos ei, niin miksi kilta ei tarvitse strategiaa?

Aikasemman vastauksen nojalla, yrityssuhdevastaavalla on tällä hetkellä valtava vastuu killan toiminnasta joka vuosi. Killalla olisi mielestäni hyvä olla pidemmän tähtäimen yritysstrategia, jolla voitaisiin vähentää yksittäisen yrityssuhdevastaavan painetta ja vastuuta vuoden toiminnasta.

Toinen aihe mistä voisi olla järkevää laatia pidemmän tähtäimen strategia, mahdollisesti yhteistyössä koulun ja muiden osapuolten kanssa, on kansainvälisten opiskelijoiden integroiminen toimintaan. En kuitenkaan näe, että nykymuodossa killalle olisi tarpeen laatia yleistoimintaa kattavaa strategiaa. Näen arvokkaana, että vuoden toimijat voivat toteuttaa itseään melko vapaasti.

Kuinka arvioisit aikaresurssejasi joita kykenet omistamaan kiltatoimintaan tulevan vuoden osalta?

Olen toistaiseksi kieltäytynyt osa-aikaisista töistä ja opinnot ovat sujuneet vielä hieman tavoitetahtia nopeammin, joten voin helposti höllätä opinnoista ensi vuonna ja löytää kiltatoimintaan runsaasti aikaa.


Miten näät, että kiltakokouksen, hallituksen ja hallinnon yhteistyön pitäisi toimia? Onko tässä mielestäsi parannettavaa?

Pienemmällä hallituksella tarkoitus on luoda hallituksesta puhtaasti paperi- ja nakkikone, joka mahdollistaa hallinnon toiminnan. Hallinto parhaiten toteuttaa killan tehtävää. Hallituksen ja hallinnon välistä yhteistyötä haluaisin lisätä avoimuudella hallituksen esityksistä ja päätöksistä, jatkamalla tänä vuonna aloitettuja kokouskoosteita sekä tuomalla uutena päätöslistat.

Kiltakokouksen tehtävä on haastaa ja keskustella laajemmin hallituksen esityksistä. Sekä hallinnon että kiltakokouksen kannalta näen erittäin tärkeänä, että hallitus julkaisee esityksensä riittävän ajoissa mahdollistaen merkityksellisen keskustelun ennen päätöksentekoa. Haluan etenkin hallinnolle jakaa nykyistä selkeämmin hallituksen kokouksissa käsiteltävät, tavallisesta esityslistasta poikkeavat asiat, jotta kokouksiin osallistumista on mahdollista harkita myös ennen edellisiltaa.

Aloituksessa mainitsemani kiltakysely on myös hyvä mahdollisuus osallistaa kiltaa kokonaisuutena valmisteluun ja suunnitteluun, lisäten kiltakokouksen ja hallituksen välistä yhteistyötä.

Kuka/ketkä ovat tietoisimpia killan toiminnasta ja tilanteesta? Kuuluisiko heidän tulkintaan luottaa?

Toimikuntien puheenjohtajat ovat tietoisimpia killan toiminnasta ja hallitus on tietoisin killan tilanteesta. Molempien tulkintoihin on syytä luottaa, ja niiden välillä tarvitaan avoimuutta ja yhteistyötä, joita käsittelin aikaisemmassa vastauksessa.

Miten näät hallituksen puheenjohtajan roolin kahdessa aikasemmassa kysymyksessä?

Hallituksen puheenjohtaja valvoo hallituksen toimintaa ja viestintää. Puheenjohtajana etenkin voin vaikuttaa hallituksen esitysten riittävän aikaiseen valmisteluun ja julkaisemiseen. Kiltakokouksen luottamukseen voin vaikuttaa kiltakyselyn ja sen tulosten avoimen käsittelyn kautta. Lisäksi puheenjohtajana voin nostaa esityslistalle tarvittaessa tiettyjä asioita joissa näen kehitettävää hallinnossa ja pyytää osallisia osallistumaan viikkokoukseen.


Kiltakysely toteutettiin edellisen kerran kesällä 2021. Vastaukset lienee jo poistettu, joten en osaa sanoa niiden määrästä mitään, mutta tyypillisesti aktiivisuus killan kyselyissä on ollut melko laimeata. Onko aika kypsä uudelle kierrokselle, ja miten motivoidaan rivikiltalaiset vastaamaan?

Kyselyiden alhainen vastaamisprosentti on iänikuinen ongelma. Mielestäni paras motivaation lähde vastata kyselyyn on näkyvät tulokset ja muutokset aikaisemmista kyselyistä. Lisäksi vastauksia voi lisätä pienillä motivaattoreilla, kuten esimerkiksi perinteisellä lahjakorttiarvonnalla ja “vastasin”-haalarimerkillä.

Kiltakyselyn laatiminen ja tuloksien saanti menevät helposti melko pitkälle toimikauteen, ja joka tapauksessa hallinnon kasaamiseen ne eivät ehdi. Miten käyttäisit tämän vaikutusmahdollisuuden ennen kiltakyselyä?

Ehdottomasti kiltakyselyn tulokset vaikuttaa melko myöhään ja toivonkin, että ne tukevat seuraavan vuoden hallinnon suunnittelutyötä. Tuloksista riippuen joitakin asioita voidaan varmasti toteuttaa myös toimikauden aikana tai välittömästi. En näe tarvetta vaikuttaa tämän vuoden hallinnon kasaamisen hallituksen pohjaesityksen ulkopuolella, yksi uudistus kerrallaan.

Tarvitaanko hallinnon ryhmäyttämiseen muuta konkreettista kuin parempia virkistyksiä? Mitä muuta?

Muita konkreettisia toimia haluan pohtia varapuheenjohtajan ja hallituksen kanssa, mutta ensimmäisenä mieleen tulee esimerkiksi hallinnon “nimeäminen” ja brändäys vuosikerralle, mihin jokainen voi osallistua, ja siten yhteishengen luominen. Haluaisin myös tutkia mahdollisuutta järjestää kaikille toimihenkilöille ns. toimarivaihto.

A guild survey was last conducted in summer 2021. The responses should be deleted by now, so I can’t say much about their number, but typically the activity in guild surveys has been quite low. Is the time ripe for a new round, and how do we motivate guild members to respond?

Low survey response rate is an eternal problem. I believe that the best source of motivation to respond is visible results and changes implemented from previous surveys. Additionally, responses can be motivated with a traditional gift card raffle and a “I answered”-badge.

Preparing a guild survey and getting results will quickly end up quite late in your term, and in any case won’t be ready for assembling the administration. How would you use this opportunity to develop the guild before the survey?

Absolutely, the guild survey results would have an effect quite late and I would hope that they support the next year’s planning for the next year’s committee chair and administration structure. Depending on the results, some things may be possible to implement during the term or even immediately. I don’t see a need to affect the forming of the administration outside the current board’s proposal, one reform at a time.

Does better internal bonding of the administration require some other concrete things than better recreation? If yes, what are your plans?

Other concrete things I want to discuss with the Vice Chair and the Board, but first thing that comes to mind is for example naming the administration and branding the year, which everyone can take part of, and increase togetherness. I would also like to explore the possibility to arrange a so called “committee member exchange” for all committee members.

Moikka Miksu, kiva että oot hakemassa puheenjohtajaksi!

Hallitus on tänä vuonna pitänyt joka toinen viikko työpajoja, joissa on työstetty killalle ajankohtaisia asioita. Koetko, että moisesta on myös tulevaisuudessa hyötyä, ja voisiko työpajoja pitää läpi vuoden, mahdollisesti myös hallinnolle laajennettuna?

Hei Noora, ja kiitos kysymyksestä!

Ehdottomasti, sivuutinkin aihetta hieman aikasemmassa vastauksessa Oskarin kysymyksiin, jossa mainitsin esityslistoille lisättävät teemakohtaiset asiat hallintoa varten. Työpajat ovat hyvä tapa osallistaa hallintoa kohdennetusti tiettyyn asiaan. Paikalle voidaan tarpeen mukaan myös kutsua tietyt roolit, jos keskustelu koskee vain tiettyä asiaa tai osaa hallinnosta.

Työpajoja on järkevä pitää aina kun niihin löytyy aihetta. Läpi vuoden on hankala suunnitella etukäteen, mutta varmasti ainakin kiltakyselyn toteutukseen ja tulosten läpikäymiseen liittyviä työpajoja on hyvä järjestää.

Moikka!

Mulle heräs vielä pari uutta kutkuttavaa kysymystä!

Tähän mennessä tulleiden hakemusten perusteella vaikuttaa siltä, että hallitukseen ei ole hakemassa nuoremman kiltasukupolven toimijoita, jotka eivät aiemmin olisi jo olleet mukana killan hallituksessa. Mistä tämä mielestäsi voisi johtua? Mitä muutos mielestäsi kertoo killan toimintakultuurista, ja pitäisikö asian korjaamiseksi mielestäsi tehdä nyt/tulevaisuudessa jotain? Miten aiot edesauttaa hallitustoiminnan jatkuvuutta tuleville vuosille, kun kyseessä on kuitenkin porukka, jonka toiminta tehostuu merkittävästi, jos mukana on puheenjohtajan lisäksi muitakin jo yhden hallituskauden mukana toimineita ihmisiä.

Loppukevennykseksi:

Kuuluuko ananas mielestäsi hampurilaiseen? Entäpä makkaraperunoihin? Mikä on kantasi pizzan suhteen?

Hei Noora, kiitos vielä uusista ajatuksia herättävistä kysymyksistä!

Tällä hetkellä hallitukseen on hakemassa kolme henkilöä kahdeksasta, ketkä eivät ole aiemmin olleet mukana hallituksessa. Kuluvan vuoden hallituksessa on yhdeksan kahdestatoista ensimmäistä kertaa hallituksessa. Suoraan vertailtuna tämä ehdottomasti on melko suuri ero, mutta samanlaista sykliä näkyy paljolti myös aikaisemmissa hallituksissa, kun lähdin tätä pikaisesti tutkimaan. En usko että kyseessä on merkittävästi muutosta toimintakulttuurissa, vaan pikemminkin tavanomainen ero vuosikurssien välillä.

Toisaalta kynnystä hakea hallitukseen ilman aiempaa kokemusta nostaa hallituksen pienempi koko ja mahdollinen kilpailu vähäisistä paikoista. Jokaiseen hallituksen pohjaesityksen rooliin löytyi jo vaalistartissa jokin ehdokas, mikä nostaa varmasti kynnystä hakea seuraavilta paljon. Haluaisin kuitenkin kannustaa myös muita (juuri sinä, lukija) hakemaan rooleihin, sillä useammasta ehdokkaasta on pelkästään hyötyä killalle.

Näen kuitenkin tärkeänä, että hallitukseen pyrkivillä on jonkinlainen kuva siitä mitä hallitus tekee. Tämä ei ole aina toteutunut täysin ja moni on hakenut hallitukseen hieman sen mystiikan takia. Haluaisin avata hallituksen toimintaa enemmän hallinnolle juuri kohdennettujen kokouskohtien ja työpajojen kautta, jolloin hallitukseen hakevat ovat tietoisia siitä, mitä hallituksessa tapahtuu sekä aidosti motivoituneita kiltatoimintaa kohtaan. Täten myös ensimmäistä kertaa hallituksessa olevat olisivat jo oppineet joitakin käytäntöjä ennen hakemista tehostaen hallituksen toimintaa.

Lopulta kuitenkin hallitukseen voi hakea ja päästä kuka tahansa, missä tahansa vaiheessa kiltauraa. Aikaisempaa kokemusta tärkeämpää on motivaatio sekä halu oppia uutta, ja suurimmassa osassa hallitusrooleista ei tarvitse olla aikaisempaa hallituskokemusta. Hallituksen toimintaa ja rooleja olisi myös hyvä pyrkiä avaamaan enemmän hallinnon ulkopuolelle ja myös fukseille asti. Tätä voisi edesauttaa juuri esimerkiksi kokouskoosteiden lisäksi päätöslistat, sekä mahdollisesti pöytäkirjoista tiedottaminen. Myös @PurkkaKoodari:n kysymykseeni pallottelema “hallitustestamentti” tai oma ideani eräänlaisesta vastuutaulusta voisivat olla kokonaisuudessaan julkisia tai vähintään yksinkertaistetut versiot niistä, ikään kuin roolikuvauksena hallituksesta yleisesti.


Söin joskus Factoryn halloumi-ananas-hampurilaista ja se maistui oikein herkulliselta, joten ehdottomasti ananas kuuluu hampurilaiseen. Makkaraperunat tilaan aina kaikilla mausteilla, mutta en ole vielä törmännyt kertaakaan ananakseen, joten ainakaan status quon mukaan ananas ei kuulu makkaraperunoihin. Pizzaan ananas ehdottomasti kuuluu, kuten Ylen pizzatutkimus myös osoitti aikasemmin tänä vuonna.

Vielä ennen huomista vaalikokousta, vähän lisägrillausta.

 • Mikä on killan suurin vahvuus. Miten puheenjohtajana toisit sitä paremmin esille?
 • Mikä on killan suurin heikkous? Miten puheenjohtajana lievittäisit sitä?
 • Kuinka viihdyt junassa?
1 Like

Kiitos vastauksesta! Heitän sullekin vielä saman, minkä kysyin jatkokysymyksenä myös Petrukselta:

Muotoilen edellistä kysymystä vielä vähän toiselta kantilta. On totta, että tälle vuodelle hallituksen kokemusjakauma näyttä lupaavalta. Kysymystä pohtiessa ajattelin ennemmin tulevia (erityisesti seuraavaa) vuosia, nyt kun uudet nykyisen hallituksen ulkopuolelta tulevat hakijat ovat niitä vanhempia kiltalaisia (toki toivon näkeväni heitäkin kilta-aktiivihommissa ja hallituksessa vielä pitkään!) ja nuoremmat hakemassa paikkoihin, joista ei ole niin luonnollista jatkumoa seuraavalle vuodelle (esim puheenjohtaja ja kippari. Toki onhan siellä myös myös Elsan ja Emilian hakemukset, joita en lähtisi tällä tavalla kategorisoimaan). Sunkin aiemmassa vastauksessa toki tätäkin puolta jo sivuttiin, mut löytyykö sulta vielä lisäajatuksia aikaisempiin kysymyksiin tästä näkövinkkelistä, tai konkreettisia ehdotuksia siitä, miten myös tupsuja (ja hallitukselle uusia tripsuja) voisi kannustaa hakemaan hallituspaikkaa etenkin nyt vielä tälle tulevalle vuodelle?

Tässä toki on vielä paljon aikaa jäljellä hakea hallitukseen, eikä kaikkia hakemuksia varmasti ole vielä julkaistu. Kuitenkin ainakaan mun korviin ei oo kuulunut huhuja muista hakijoista, joten jonkinlaista kannustusta voitaisiin mahdollisesti kaivata.

Hei Visa, kiitos jälleen grillauksesta, tässä alkaakin tulla jo nälkä.

Killan suurin vahvuus on aktiiviset kiltalaiset ja monipuoliset ideat toiminnan kehittämisestä. Tänä vuonna on nähty varsinkin liikuntatoiminnassa monenlaisia lajikokeiluita ja haluaisinkin tuoda esille mahdollisuuksia järjestää ja kokeilla paljon uusia tapahtumakonsepteja. Killassa palkitaan jo huomionosoituksilla aktiivisia toimihenkilöitä, mutta nämä tulevat aina aktiivivuoden/vuosien jälkeen. Aktiiveja ja toimareita voisi myös palkita vuoden aikana muillakin keinoilla kuin Vaihto, ToimaRAI tai Kesäpäivät, mitkä ovat pitkään olleet hyvin vahvasti alkoholipainoitteisia tapahtumia.

Killan suurin heikkous on inklusiivisuus. Killasta ja sen jäsenistä edelleen levitetään stereotypioita tai yritetään sulkea lokeroihin. Joonaksen toimesta onkin käynnistetty tänä vuonna prosesseja tilanteen parantamiseksi, mutta mitkään ohjesäännöt eivät vaikuta nopeasti kulttuuriin. Tavoitteena olisi luoda kannustava ympäristö, jossa jokainen killan jäsen voi osallistua tapahtumiin omana itsenään. Etenkin fuksivuosi on erittäin tärkeä kiltatoimintaan liittymisen kannalta ja moni putoaakin nopeasti pois. Inklusiivisuuden puute on ehdottomasti vakava ongelma, mutta siihen on myös puheenjohtajana vaikea suoraan vaikuttaa, muuten kuin esimerkillä johtaminen. Yhdenvertaisuustyöryhmän perustamisen lisäksi haluaisin tutkia yhteistyömahdollisuuksia muiden yhdistysten tai järjestöjen kanssa.

Opintoneuvostossa ainakin tähdet ovat tulleet tutuksi, joten eiköhän junastakin sovi niitä ihailla. :stars:

Hei Noora, hyvä jatkokysymys!

Nyt ymmärsin mitä tarkoitit jatkuvuudella. Tästä näkökulmasta pienempikokoinen hallitus ehdottomasti on heikommalla, jos halutaan hakijoilla olevan valmiiksi suoraa kokemusta hallitustoiminnasta. Aikaisemmassa vastauksessa avasin hieman keinoja osallistaa hallintoa ja myös muita jäsenia hallituksen toimintaan ilman, että he ovat hallituksen jäseniä. Täten voidaan myös kerryttää hallinnollista ja hallituskokemusta aktiiveille.

Toisaalta en täysin poissulje ajatusta avata hallituspaikkoja myös pohjaesityksessä mainittujen roolien ulkopuolisille, jos motivoituneita hakijoita on ja paikan lisäämiselle on perustelut (etenkin IE tai KV). Kuitenkin pohjimmillaan hallituksessa omaa roolia tärkeämpää on korkea motivaatio ja aktiivisuus. Näin tehtäessä näen kuitenkin uudestaan uhkana sen, että hallitus saattaa kuplaantua ja hallinnon välinen kommunikaatio heikentyä. Tärkeää mahdollisten paikkojen lisäämisessä on pitää edelleen mielessä hallituksen rooli hallinnollisena elimenä ja pitäisin tästä vahvasti kiinni myös puheenjohtana.

Moro! Hienoja vastauksia ja ajatuksia tähän mennessä. Minulla olisi muutama kysymys, joihin sisältyy ehkä hieman päällekkäisyyttä aiempiin kommentteihin, mutta ovat kuitenkin sen verran erilaisesta näkökulmasta että koen erillisen vastauksen niihin olevan arvokas. Anyways, tässä:

 • Miten haluat itse kehittää killan jatkuvuustoimintaa yksilönä?

 • Pitäisikö viime vuoden hallinto/hallinto olla mukana esim. tammikuun ajan aktiivisesti mentoroimassa ja rakentamassa uutta hallitusta ja hallintoa?

 • Näetkö arvoa cross-pestillisessä mentoroinnissa (esim. vanha IE voisi mentoroida uutta kipparia)?

 • Miten tukisit cross-hallitus/hallintokaudellisten projektien tai kehitystyön onnistumista? Esimerkiksi suuret hankinnat (remontit, suuret omaisuudet mm. paku) tai edellämainitut yhdenvertaisuusprojektit.

 • Pitäisikö Tietokillalla olla arvopohja kuten Prodekolla? Kyseessä voi olla epäviralliset arvot tai ohjesääntö.

 • Pitäisikö Tietokillan historia, perinteet tai käytännöt olla paremmin saatavilla, esim. verkkosivuilla tai kattavammassa historiateoksessa? EDIT: Suosittelen että katsot Petruksen ja minun kommentin ennen kuin vastaat tähän. Täsmennän niissä mitä tarkoitin kysymyksellä.

 • Pitäisikö Tietokillan brandia ja toimintaa legitimisoida ja “kanonisoida” enemmän? (Kanonisointi = jonkin asian, teon tai tavan toteaminen edustavan Tietokiltaa. Esimerkiksi otaniemipeli on kanonisoitu Tietokillan juomapeliksi).

 • Pitäisikö killan rinnalla toimia lähellä oleva alumni/vahempien aktiivien rinnakkaisjärjestö? Minkälaisia etuja rinnakkaisjärjestö toisi, ja miltä yhteistyö käytännössä näyttäisi?

Onnea huomisen vaaleihin :fire:

Moikka Miksu!

Muutama lyhyt ja ytimekäs kyssäri:

 • Miten koet henkilönä ja persoonana sopivasi olemaan puheenjohtajana killan näkyvin edustaja ja brändilähettiläs?
 • Miten näet opiskeluvuosiesi määrän vaikuttavan hakemaasi tehtävään?
 • Miksu Riksusta olisi ollut hyvä vaalislogan. Oliko tämä tietoinen valinta olla käyttämättä slogania vai unohtuiko slogan vaalien melskeessä?
 • Mikä on lemppari käsipallojoukkueesi?
 • Jos pääset puheenjohtajaksi, missä järjestät killan kesäpäivät ja miksi juuri Porvoossa?

Tsemppiä vaaleihin!

Hei Aaron, kiitos paljon mielenkiintoisista kysymyksistä!

Miten haluat itse kehittää killan jatkuvuustoimintaa yksilönä?

Vastaan tähän viimeisenä seuraavien kysymysten pohdinnan jälkeen, joten kronologian vuoksi suosittelen lukemaan ne ensin.

Jos useampi henkilö osoittaa halukkuutta toimia mahdollisessa historiatyöryhmässä, niin näen sen perustamisen perusteltuna uusimaan historiikkia ja arkistointia. Lisäksi tänä vuonna suunniteltu mentorointitoiminta on alkamassa ensi vuonna, joten aion olla projektissa mukana ja katsoa että se lähtee sujuvasti käyntiin.

Pitäisikö viime vuoden hallinto/hallinto olla mukana esim. tammikuun ajan aktiivisesti mentoroimassa ja rakentamassa uutta hallitusta ja hallintoa?

Kyllä ja näen, että tämä myös toteutuu monessa roolissa tällä hetkellä. Testamentin lisäksi on arvokasta, että viime vuoden toimija on saavutettavissa ja valmiina neuvomaan uusia toimijoita. Nykyisellään kuitenkin käytäntö vaihtelee varmasti toimijoiden ja yksilöiden välillä, ja olisi ehkä arvokasta luoda yleinen käytäntö järjestää vähintään yksi mentorointisessio alkuvuodesta.

Näetkö arvoa cross-pestillisessä mentoroinnissa (esim. vanha IE voisi mentoroida uutta kipparia)?

En suoraan pestiin liittyen, mutta yleisesti tapahtumanjärjestämisessä tai hallinnollisiin asioihin liittyen mentoroijien rooleilla on vähemmän merkitystä ja myös siitä voisi olla hyötyä.

Miten tukisit cross-hallitus/hallintokaudellisten projektien tai kehitystyön onnistumista? Esimerkiksi suuret hankinnat (remontit, suuret omaisuudet mm. paku) tai edellämainitut yhdenvertaisuusprojektit.

Pidempien projekteja varten näkisin, että työryhmät toimivat paremmin kuin tavallisessa vuosisyklissä toimivat toimikunnat tai vastuuhenkilöt. Projektien onnistumista tukisi myös perusteellisempi suunnittelu ja kiltakokouksen velvoite, mikä toki ei vapaaehtoistehtävissä voi olla täysin sitova. Nettisivuprojektin epäonnistumiseen on varmasti vaikuttanut se, että digivastaava ja toimikunta vaihtuu joka vuosi ja tiedonsiirto katkeaa, sekä lisäksi se, että tavoitteita ja jäljellä olevia tehtäviä ei ole selkeästi kirjattu ylös minnekään backlogiin.

Pitäisikö Tietokillalla olla arvopohja kuten Prodekolla? Kyseessä voi olla epäviralliset arvot tai ohjesääntö.

Tietokillalla on jo arvopohja kuten kaikella toiminnalla aina, sitä ei vain ole suoraan dokumentoitu minnekkään. En kuitenkaan ole varma miten esimerkiksi Prodekon “viralliset” arvot todellisuudessa ohjaavat tai vaikuttavat toimintaa, jos mitenkään. Yleismaallisia ja lähes kaiken kattavia arvoja tärkeämpänä näen tarkemmat ohjesäännöt ja linjaukset toiminnasta.

Pitäisikö Tietokillan historia, perinteet tai käytännöt olla paremmin saatavilla, esim. verkkosivuilla tai kattavammassa historiateoksessa? EDIT: Suosittelen että katsot Petruksen ja minun kommentin ennen kuin vastaat tähän. Täsmennän niissä mitä tarkoitin kysymyksellä.

HistoTiK on ehdottomasti melkein yhtä historiallinen itsessään kuin sen sisältö. Nettisivuprojektin jälkeen tai rinnalle voisi olla soveliasta perustaa myös työryhmä uudistamaan killan historiikkia, jonka voisi julkistaa esimerkiksi killan 40. vuosijuhlassa. Kunhan tarpeeksi moni osoittaa kiinnostusta lähteä toteuttamaan projektia.

Perinteiden ja käytäntöjen kirjaamista ja löytämistä auttaa myös paljon uudet nettisivut, joissa kaikki sivut on tarkoitus olla helpommin löydettävissä, eikä viiden tason nestauksen alla. Seuraavan kysymyksen kanonisoituja asioita oli hankala löytää kun etsin esimerkkejä.

Pitäisikö Tietokillan brandia ja toimintaa legitimisoida ja “kanonisoida” enemmän? (Kanonisointi = jonkin asian, teon tai tavan toteaminen edustavan Tietokiltaa. Esimerkiksi otaniemipeli on kanonisoitu Tietokillan juomapeliksi).

Kanonisointi on melko valtava huomionosoitus jollekin toiminnalle ja toistaiseksi ei tule mieleen juurikaan tämänhetkisiä asioita, mitä olisi arvokasta kanonisoida. Killan sivuilta löytyy myös esimerkiksi herrasmiesultimate killan virallisena pelinä, mutta en ole sitä koskaan nähnyt tai kuullut pelattavan. Toki, jos jokin asia tulee mieleen mikä on useamman vuoden edustanut tai näkynyt vahvasti killan toiminnassa, niin sen kanonisointia on syytä harkita, mutta niin on myös aikasemmista kanonisoinneista luopuminen, jos ne eivät enää edusta kiltaa.

Pitäisikö killan rinnalla toimia lähellä oleva alumni/vahempien aktiivien rinnakkaisjärjestö? Minkälaisia etuja rinnakkaisjärjestö toisi, ja miltä yhteistyö käytännössä näyttäisi?

Killan alumnitoimikunta on jo pidempään ollut hyvin epäaktiivinen. Alumniyhdistyksen perustaminen vaatisi ainakin alkuun paljon aktiivisia toimijoita, jotta se olisi mahdollista. Killan toiminnan kannalta alumnitoiminnan eriyttäminen omaksi yhdistykseen olisi ehkä mielekästä, jolloin Tietokilta voisi keskittyä täysin opiskelijoiden asioihin.

En osaa tarkemmmin sanoa miltä yhteistyö näyttäisi, mutta ainakin miten olen itse nähnyt alumnitoiminnan toistaiseksi, on lähinnä seminaarit ja tiedon jakaminen nuoremmille. Alumnien esittelyt heidän urapoluistaan oli varsin kiinnostava tapahtua, etenkin yrittäjyyspuolella. Toki tämänkaltaista toimintaa hoitaa Aallossa myös paljon Aaltoes ja startup-skene yleensä.

Tykitellääs vielä viimeiset kysymykset ennen vaalikokousta:

 • Puheenjohtajana, mitä olisivat sinusta oikeat KPI-mittarit seuraamaan omaa, hallituksen, sekä koko killan suoriutumista?
 • Miten arvioisit kykyäsi setviä ihmisten välisiä erimielisyyksiä ja konflikteja?
 • Mitä sinä voit antaa killalle puheenjohtajana johon kukaan muu ei kykene?
 • Mitä uskot että puheenjohtajuus voisi antaa sinulle?

Höpöhöpöä, vastaa jos aikaa ja intoa riittää:

 • Keksi joku idea miten Tietokilta voisi hyödyntää tekoälyä toiminnassaan
 • Keksi joku idea miten Tietokilta voisi hyödyntää TKO-Älyä toiminnassaan
 • Pitäiskö killalla olla oma kryptovaluutta?
 • Täydennä lause “Tärkeintä on ___”

Tsemppiä kokousjännitykseen. :fire:

1 Like

Hei Mikko, kiitos keventävistä kysymyksistä!

Miten koet henkilönä ja persoonana sopivasi olemaan puheenjohtajana killan näkyvin edustaja ja brändilähettiläs?

Koen itseni erittäin sopivaksi persoonaksi olemaan killan edustaja, sillä tulen varsin hyvin toimeen kaikkien kanssa, olen hyvä viestimään ajatuksiani selkeästi muille ja myös hyvä kuuntelemaan muiden näkemyksiä ja ideoita. Olen ollut aina vastuullinen ja hoitanut minulle asetetut tehtävät kunnialla loppuun (joskin prokrastinaatio on iänikuinen ongelma).

Mielestäni olen myös helposti lähestyttävä persoona ja toivon että se on tullut esille opintovastaavan tehtävässä. Esiintymistaidoissa on vielä paljon opittavaa, mutta isomman yleisön edessä esiintyminen ei myöskään ole täysin vierasta.

Miten näet opiskeluvuosiesi määrän vaikuttavan hakemaasi tehtävään?

Kolmannen vuoden opiskelijana näen olevani melko ihanteellisessa asemassa puheenjohtajan virkaan. Olen riittävän tuore opiskelija muistamaan koronan vaikutukset sekä viimeaikaiset kommellukset opetuksessa ja kursseissa. Muistan tuoreimmat fuksikurssivitsit ja inside-jutut. Toisaalta olen kuitenkin riittävän vanha, että olen ehtinyt näkemään paljon killasta ja osallistumaan toimintaan monipuolisesti. Pidempää kokemusta tulee myös paikkamaan mentorointitoiminta sekä vertais- ja edeltäjätuki.

Miksu Riksusta olisi ollut hyvä vaalislogan. Oliko tämä tietoinen valinta olla käyttämättä slogania vai unohtuiko slogan vaalien melskeessä?

Fiksu Miksu Riksusta

Varsin sopiva slogani tossijaan. Kampanjointiaika oli varsin lyhyt, joten en ehtinyt suunnitella sitä sen tarkemmin, mutta otan ehdottomasti käyttöön

Mikä on lemppari käsipallojoukkueesi?

Suosin paikallista, eli ainoa oikea Riihimäen Cocks!

Jos pääset puheenjohtajaksi, missä järjestät killan kesäpäivät ja miksi juuri Porvoossa?

Porvoosta en vielä lupaa tai kiellä mitään, mutta ainakin haluaisin selvittää kesäpäivien sijaintia aikaisemmin, jotta valinnanvaraakin jäisi paikkojen välillä

Moikka Miksu,

Tässä olisi vielä muutama kiperä kysymys ennen vaalikokousta:

 • Jos sinut valitaan muodostamaan hallitusta, näkisitkö, että on tärkeämpää saada jokaiseen rooliin paras mahdollinen henkilö vai painaako prosessissa enemmän hyvä yhteishenki? Oletetaan siis tilanne, jossa nämä ovat ristiriidassa keskenään.
 • Miten ajattelit huolehtia jaksamisestasi pj-vuoden aikana?
 • Mikä on paras bulkkikalja?

Tsemppiä vielä!

2 Likes

Kiitos jälleen Visa kattavista kysymyksistä!

Puheenjohtajana, mitä olisivat sinusta oikeat KPI-mittarit seuraamaan omaa, hallituksen, sekä koko killan suoriutumista?

Sopivia mittareita koko killalle ovat ainakin uusien aktiivien määrä sekä tapahtumien osallistujamäärät. Kilta tekee jotain oikein, jos saadaan fukseja ja nuorempia opiskelijoita houkuteltua hakemaan vastuutehtäviin.

Hallitukselle hyvä mittari on budjetin ylijäämä sekä killan tietoisuus hallituksen toiminnasta ja luottamus siihen. Killan tietoisuutta ja luottamusta voi nostaa avoimuudella ja osallistamisella. Toisin sanoen :clown_face:-:fire:-reaktiosuhde.

Itselleni paras mittari on hallituksen toimintakyky ja motivaatio sekä innokkuus hoitaa annettuja tehtäviä. Olen onnistunut tehtävässäni hyvin, jos hallituksen kokoukset sujuu ja kaikki hommat hoituu ajallaan.

Miten arvioisit kykyäsi setviä ihmisten välisiä erimielisyyksiä ja konflikteja?

Minulla on hajanaisia kokemuksia konfliktien selvittämisestä, ja toivon että ainakaan vakavia konflikteja ei kenenkään tarvitsisi selvitellä. Näen kuitenkin itseni hyvänä kuuntelijana ja viestijänä, mitkä ovat tärkeimpiä asioita konfliktien selvittämiseen. Aina ei tarvitse olla toisten kanssa samaa mieltä, mutta tärkeintä on ymmärtää toisen näkökulma.

Olen myös käynyt Mieli ry:n Mielenterveyden ensiapu koulutuksissa, joissa on käsitelty joitakin asioita joita voisi tulla vastaan konfliktitilanteissa.

Mitä sinä voit antaa killalle puheenjohtajana johon kukaan muu ei kykene?

Olen ainutlaatuisessa asemassa istuvana opintovastaavana, sillä olen tietoinen lähes kaikesta ajankohtaisesta mitä tapahtuu koulun ja kiltojen välisessä yhteistyössä. Olen määrätietoinen ja kekseliäs persoona ja löydän helposti ratkaisuja ongelmaan kuin ongelmaan sekä olen vähän jokapaikanhöylä tietotekniikkaan liittyvissä asioissa.

Mitä uskot että puheenjohtajuus voisi antaa sinulle?

Uskon, että puheenjohtajuus voi antaa minulle ainutlaatuisen kokemuksen melko suuren ja aktiivisen yhdistyksen johtamisesta. Puheenjohtajuus on varmasti vaativaa mutta myös erittäin opettavaista ja vuoden aikana opitut asiat tulevat säilymään muistissa pitkään.

Keksi joku idea miten Tietokilta voisi hyödyntää tekoälyä toiminnassaan

Tietokilta voisi hyödyntää tekoälyä vaalifoorumikysymysten laatimisessa, jotta ehdokkailta ei lopu kysymykset joihin vastata.

Keksi joku idea miten Tietokilta voisi hyödyntää TKO-Älyä toiminnassaan

TKO-Älyä voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän myös fuksitapahtumien, rastikierteilyiden ja kesägrillailujen ulkopuolella. Ainakin yhteinen alumnitapahtuma voisi olla yksi idea.

Pitäiskö killalla olla oma kryptovaluutta?

Ei

Täydennä lause “Tärkeintä on ___”

Tärkeintä on osallistuminen

2 Likes