Lauri Lappalainen Yhteisövastaavaksi / for Community Manager 2023

Morjensta pöytään!

Olen Lauri, tuttavallisemmin labbbis, ja haen Tietokillan yhteisövastaavaksi vuodelle 2023. Tällä hetkellä toimin killassa emäntänä.

Kuluvan IE- ja hallitusvuoteni aikana olen päässyt näkemään muiden killan toimikuntien toimintaa lähietäisyydeltä ja auttamaan niitä esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Samalla myös omaa pestiä hoitaessa killan hallinnollinen puoli on tullut tutuksi. Näen siis yhteisövastaavan pestin olevan sopiva jatkumo itselleni kiltatoiminnassa. Aikaisemmasta IE-kokemuksesta on todennäköisesti myös hyötyä perinteisen ToimaRAIn suunnittelussa ja järjestämisessä.

Nykyisen yhteisövastaavan, Leon, lanseeraamat kiltatuotteet ovat olleet hitti, ja siksi ajattelin myös jatkaa kiltatuotevalikoiman laajentamista sekä niin vanhojen kuin uusien kiltatuotteiden markkinointia. Tavoitteena on saada tarjolle hauskoja mutta myös käytännöllisiä tuotteita sopivaan hintaan, joita voidaan myydä kiltalaisille sekä muille tuotteista kiinnostuneille, esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille Titeeneillä.

Kysymyksiä voipi jättää tähän alle taikka telegramissa @labbbis.

Jämeräntaival 5 Penthouse, Otaniemi
8.11.2022
Lauri Lappalainen
__
Greetings to the table!

I’m Lauri, also known as labbbis and I’m applying to be the Community Manager of Tietokilta for 2023. At the moment I’m serving the guild as the Hostess.

During my year in IE and the board of the guild I’ve gotten to monitor the events and actions of the guild’s other committees close-up and help them with arranging a variety of events. At the same time, I’ve become quite familiar with the administrative side of the guild while managing my own role in the guild. In addition, the previous experience as the hostess would most likely help with arranging and planning the traditional ToimaRAI event.

The current Community Manager, Leo, has done an amazing job launching guild merchandise and they have been a hit. Therefore I’m thinking of continuing to expand the selection of guild merch and also to continue promoting both old and new guild products. The goal is to offer fun but practical products for a price that can be sold to both the guild members or others that are interested.

If you’ve got any questions, feel free to leave them here or contact me on Telegram @labbbis.

Leg of Jämerä 5 Penthouse, Take Peninsula
8.11.2022
Lauri Lappalainen

Hei vaan!

Koska olet ollut IE-hommissa, grillauksen pitäisi olla jo tuttua ja voimme siirtyä suoraan aiheeseen.

 • Minkä näet Yhteisövastaavan tärkeimpänä tehtävänä ja miksi?

 • Miten olet suunnitellut suoriutuvasi tästä tehtävästä?

 • Miten suunnittelet huomioivasi KV-opiskelijat yhteisövastaavan näkökulmasta?

 • Kuinka koet killan toimikuntien voivan tällä hetkellä yleisesti? Onko toimikuntia joiden voinnissa olisi parantamisen varaa? Tai joitakin jotka voivat erityisen hyvin?

 • Kuinka monta jäsentä killan hallituksessa tulisi olla? :new_moon_with_face:

Kiitos jo etukäteen vastauksista ja onnea vaaleihin!

Terve ja kiitos kysymyksistä!

 • Näkisin yhteisövastaavan tärkeimpänä tehtävänä tarkkailla toimikuntien toimintaa ja rohkaista sekä auttaa niitä, mikäli ne ovat avun tarpeessa jossain toimintaansa liittyvässä asiassa tai mikäli toiminta on jäänyt vähäiseksi. Näin killan toiminta on monipuolista, ja kiltalaisille saadaan järjestettyä monipuolista toimintaa.
 • Pyrin olemaan aktiivisesti paikalla hallituksen kokouksissa sekä killan toiminnassa kuten aikaisemminkin, jotta toimikuntien toiminnasta ei jää epäselvyyksiä. Lisäksi pyrin pitämään yhteyttä toimikuntien johtajiin aktiivisesti, mikä täydentää läpinäkyvyyttä. Kiltatuotteiden suhteen olisi mahdollista kerätä mahdollisia ideoita killan jäseniltä kiinnostavien kiltatuotteiden hankkimista varten.
 • Tietokillalla ei ole yhtäkään täysin englanninkielistä toimikuntaa. Mieleen tulee ainakin kehottaa toimikuntia julkaisemaan tiedotukset aktiviteeteistaan myös englanniksi, jotta KV-opiskelijoillakin olisi matalampi kynnys liittyä mukaan. (Tämä jäi IE-vuonna hieman vajaaksi :frowning: )
 • Koen, että suurin osa toimikunnista toimii hyvin. Kuulemani mukaan ainakin yrityssuhdetoimikunta kaipaisi aktiivisempaa toimihenkilöstöä. Erityisen hyvin on kuitenkin kokemukseni mukaan toimineet esimerkiksi sisätoimikunta, marttakerho ja digitoimikunta.
 • Mielestäni killan hallitukselle ei tee haittaa täydet 12 jäsentä kunhan kaikki ovat aktiivisesti mukana kokouksissa ja toiminnassa. Vähintään jäseniä hallituksessa tulisi kuitenkin mielestäni olla 10.

Kiitän vaalionnesta!

1 Like

Hei Lauri,

hienoa että haet yhteisövastaavaksi! Tässä muutama kysymys:

 1. Olen saanut sellaisen kuvan että fuksit tai oikeastaan kukaan muu kuin hallinto itse eivät oikein ymmärrä nykyistä hallituksen ja/tai hallinnon struktuuria. Mistä tämä johtuu? Koetko että yhteisövastaavan pitäisi puuttua tähän? Miten?

 2. Samoin toimikuntien olemassaolo, toimarihaku sekä mitä toimikunnat ylipäätään edes tekee on jäänyt monelle erittäin hämäräksi. Miten toimikunnat sekä hallinto voitaisiin tuoda näkyvämmin esille killassa?

 3. Miten kannustaisit uusia ihmisiä liittymään kiltatoimintaan?

 4. Tänä vuonna launchattiin killan palauteforms. Onko sille tullut käyttöä? Tietävätkö kiltalaiset sen olemassaolosta? Jos ei, miten tätä voisi parantaa?

 5. Tuleeko ohjelmointisukista kiltatuote?


Hi Lauri,

It’s great that you’re applying to be the Community Manager! Here are a few questions:

 1. I’ve gotten the sense that most fuksis or really anyone not in the “managerial side” of the guild don’t understand the current board and management structure of our guild. Why? Do you think that the Community Manager should do something about that? How?

 2. In the same way the existence of committees, how to apply to them and what they even do has been left very murky. How could the committees and the committee leaders be brought into better view of guild members?

 3. How would you encourage new people to join committees or the board?

 4. The feedback form about guild events was launched this year? Has it been used? Do guild members know that it exists? If not, how could that be improved?

 5. Will programming socks become a guild product?

1 Like

—ENGLISH BELOW—

Moikka!

Mahtavaa, että hait mukaan killan toimintaan!

Muut ovat kyselleet jo tosi hyvin kaikkea. Minulla on muutama kyssäri kanssa :slight_smile:

 1. Mikä on näkemyksesi siitä, miten killan toiminta on inlusiivista ja miten sitä on tähän asti edistetty yhteisössämme?

 2. Mikä toimii ja missä pitäisi parantaa mielestäsi?

 3. Mikä on näkemyksenne jonkinlaisen (hallitusvetoisen?) inklusiivisuutta edistävän ryhmittymän tai muun vastaavan tarpeen?

Terkuin,

Anna


Hi!

Awesome that you applied to a position in guild!

The others have asked many good questions already! I have few questions too.

 1. What is your viewpoint for inclusivity of guild’s activities. Would you describe the ways it has been endorsed in our community?

 2. What do you think is good already, and what needs improvement?

 3. Do you think whether it is necessary to gather a (board driven?) group to advocate for how to improve inclusivity or something similar to that?

Best regards,

Anna

Hei Nelly ja kiitos kysymyksistä!

 1. Henkilökohtaisesti koen, että kuka tahansa killan jäsen pystyy halutessaan saamaan informaatiota killan hallinnon struktuurista nettisivuilta, juttelemalla hallinnon jäsenille tai toimareille, tai vaikkapa osallistumalla hallituksen kokouksiin. Fukseille järjestetään orientaatioviikolla kiltakaste, jossa killan toimintaa pyritään avaamaan, mutta jos siitä huolimatta toiminta on jäänyt epäselväksi on syytä pohtia konseptin uudistamista. Samoin Powerkähmyt on saanut muutosehdotuksia, minkä vuoksi tänä vuonna järjestettiin vaalisitsit niiden sijaan. Konseptia täytyy tosin hioa vähäisen osallistujamäärän vuoksi, sillä tänä vuonna toimikuntia esittelevä osuus puuttui niiltä kokonaan.

 2. Toimarihaku järjestetään vaalien jälkeen, joten fukseilla ei välttämättä tarvitsekaan olla vielä infoa siihen liittyen; onhan heillä jo valmiiksi kalenteri täynnä tapahtumia. Vaalien jälkeen toimarihausta tulee tiedottaa perusteellisesti kaikilla killan tiedotuskanavilla, jotta se tavoittaa mahdollisimman monen.

 3. Kiltatoimintaan kannustaessa on tuotava esille, että vapaaehtoistyön lisäksi pääsee verkostoitumaan ja virkistäytymään ja että se on ennen kaikkea hauskaa.

 4. Palauteformsiin on tullut muutama palaute, joka on ollut aiheellista. Sen olemassaolo saattaa olla kysymysmerkki monelle, joten viikkotiedotteeseen voisi jatkossakin laittaa linkin sekä aika ajoin muistuttaa sen olemassaolosta. Uusille nettisivuillekin voisi integroida tämän palautelomakkeen omaan osioonsa.

 5. Mahdollisesti, mikäli kysyntää on tarpeeksi.
  __

Hi Nelly and thanks for the questions!

 1. I personally think that anyone can get necessary information about the guild’s administration by visiting the guild’s webpage, talking to the members of the administration, or by attending the guild’s board meetings. There is Kiltakaste for first-year students, which aims to clarify the activities of the guild. However, if the event doesn’t clarify things enough, there’s room for improvement. There’s also Powerkähmyt with roughly the same idea, which this year was held as Vaalisitsit, although the number of participants was low. This concept will need updating to better clarify the roles in the guild.

 2. The application period for committees starts only after the guild elections, so at least first-year students can’t even know about it yet. When the application period starts, however, it has to be informed about on all of the guilds’ information channels so that it reaches as many as possible.

 3. When encouraging people to join the committees, it is important to mention it’s not just work. One also gets to build a network of people around them and have fun together.

 4. There has been a few good pieces of feedback that have come through the feedback form. In the future it should be included in the weekly mail and possibly integrate it within the new webpage in case it has gone unnoticed.

 5. Possibly if there’s enough demand.

Moi Anna!

 1. Killan toiminta on mielestäni suurimmaksi osaksi inklusiivista, kaikki ovat tervetulleita eikä ketään syrjitä. Kuitenkin tapahtumatiedotuksissa olisi hyvä olla myös tapahtumakuvaus englanniksi, jotta KV-opiskelijoilla olisi matalampi kynnys tulla mukaan. Lisäksi häirintäyhdyshenkilön lisääminen killan toimareihin on tervetullut muutos, jolla parannetaan toiminnan inklusiivisuutta.

 2. Kommunikaatiossa on ajoin ollut puutteita hallituksen ja hallinnon välillä, muuten asiat ovat toimineet mielestäni hyvin. Osassa toimikuntia on ollut liian vähän toimihenkilöitä, mikä edellyttää toimarihaun näkyvyyden parantamista.

 3. Lanseerasimme tänä vuonna palautelomakkeen, jonka avulla pyritään edistämään inklusiivisuutta sekä puuttumaan mahdollisiin puutteisiin killan toiminnassa. Tämän lomakkeen näkyvyyttä voisi lisätä viikkotiedotteissa/tiedotuskanavilla sekä integroida se nettisivuille omaan osioonsa.

__

Hi Anna!

 1. I think the guild’s activities are mostly inclusive, everyone’s welcome and no one is discriminated against. However, the event descriptions for events should include an English translation as well to encourage non-Finnish speaking students to attend. Also the addition of a harrassment contact person to the guild’s administration is a welcome addition to further improve inclusivity.

 2. There has been communication issues between the board and administration of the guild at times, but otherwise I’d say things have went well. There are some committees that have too few members, which requires better visibility for the committee application period.

 3. This year we launched a feedback form, which aims to improve inclusivity and tackle deficiencies in the guild’s activities. The visibility of the form could be increased within the week mail and the information channels, and integrate it to the guild’s webpage in its own tab.